Referat fr� instituttstyrem�te 7/2000

Til medlemmer og varamedlemmer i instituttstyret, �konomikonsulenten, studiekonsulentane, arkivet, oppslagstavle ekspedisjonskontoret
V�r referanse KW 23. november 2000
M�ndag 20.11.2000

TIL STADES:

Instituttstyrar:

Ingeborg Kongslien

Andre representantar for det faste vitskaplege personalet:

Hanne Gram Simonsen
Inger Moen
Asbj�rn Br�ndeland
Tone Gedde

Representant for det �rem�lstilsette vitskaplege personalet:

Mari Myksvoll

Representant for det administrative og tekniske personalet:

Erik Krogstad

Representant for studentane:

Elisabeth Bjugn
Stian Slotter�y Johnsen

Sekret�r:

Kari Winquist

Saker:

Sak 1/7/2000: Godkjenning av innkalling og sakliste.

Innkalling og sakslista blir godkjende. Sak 5/7/2000 blir trekt.

Sak 2/7/2000: Godkjenning av referat fr� instituttstyrem�te 6/2000

Referatet blir godkjent med merknaden til 6/6/2000 fr� Tone Gedde.

Sak 3/7/000: Orienteringssaker

Sak 4/7/2000: Tolkeautorisasjonsprosjektet - dekningsbidrag 2001

Vedtak:
Institutt for lingvistiske fag gjer framlegg om at Tolkeautorisasjonsprosjektet betaler dette dekningsbidraget i 2001:
For grunnl�yvinga p� kr. 800 000 - 14%
For ekstral�yvinga p� kr. 400 000 - 40%.

Instituttstyret ber leiinga gjera KAD merksam p� at ILF fr� 2002 vil krevje 40% dekningsbidrag for heile summen.

Sak 5/7/2000 Endring i studieplanen for anvend lingvistikk

Saka blir trekt.

Sak 6/7/2000 S�knad om opprykk til f�rstelektor - Liv Jorunn Bakkejord.

Forslag til komit�.

Vedtak:
Instituttstyret gjev leiinga fullmakt til � finne ein person i f�rstestilling til erstatning for amanuensis Olaf Husby, ein f�rstelektor eller f�rsteamanuensis.

DR�FTINGSSAKER

Sak 7/7/2000 Budsjett 2001 - �rsplan

Det vart uttrykt skepsis til � avvikle driftsmidlane heilt. Driftsmidlar er spesielt viktig for dei som ikkje har rettleiingsoppg�ver og kan f� midlar p� den m�ten.

Det vart diskusjon om oppstart av semesteremne to gonger pr. �r (det vanlege er ein gong i �ret). Evnt. avvikling av oppstart to gonger m� informerast om i god tid.

Sak 8/7/2000 Humanioradagane 2002

Instituttet sender to forslag til fakultetet:

Sak 9/7/2000 Eventuelt

Ingen saker

 

Ingeborg Kongslien, Instituttstyrar
Kari Winquist, Kontorsjef

Merknader m� leverast innan 11. desember.