Innkalling til instituttstyrem�te 2/2001

Til medlemmer og varamedlemmer i instituttstyret, �konomikonsulenten, studiekonsulentane, arkivet, oppslagstavle ekspedisjonskontoret
 

V�r referanse KW
28. februar 2001

Det blir med dette kalla inn til instituttstyrem�te m�ndag 5. mars kl. 12.15 - 14.00 p� HW 536

Sakliste:

Sak 1/2/2001: Godkjenning av innkalling og sakliste.

Sak 2/2/2001: Godkjenning av referat fr� instituttstyrem�te 1/2001

Gunnar Geirhovd var til stades p� m�tet. Det er ikkje kome andre merknader til referatet fr� instituttstyrem�te 1/2001.

Sak 3/2/2001: Orienteringssaker

Sak 4/2/2001 Endring i studieplanen for anvendt lingvistikk

Notat fr� Inger Moen

Forslaget til studieplan for anvendt lingvistikk har endringar p� to punkt i h�ve til tidlegare planar. Organisering og undervisning er lagt opp etter modellen med modularisering, og det er ei viss forenkling av eksamen.

Forslag til vedtak:
Endringane i studieplanen for Anvendt lingvistikk blir tilr�dde. Instituttleiinga sender forslaga til Fakultetet.

Sak 5/2/2001 �rsplan 2001 med budsjett

Forslag til �rsplan 2001 med budsjett - blir ettersendt

[ �rsplan 2001 (Word, PDF), N�kkeltall budsjett 2001 (Excel), Kommentarer budsjett 2001 (Word, PDF) ]

Forslag til vedtak:
Budsjett og �rsplan 2001 blir vedtatt med dei endringane som kom fram i m�tet. Den administrative leiinga f�r budsjettdisponeringsmynde innanfor den vedtatte budsjettramma. Bestillingsrett innanfor vedtatt budsjettramme blir delegert til administrativ leiing. Fr� 10.11.2001 blir heile budsjettet disponert av instituttleiinga.

Dr�ftingssaker:

Sak 7/2/2001 Studieplanlegging, ressursbruk og �konomi ved ILF for 2002 og framover

Det ser ikkje ut til at ressurssituasjonen for ILF blir betre neste �r og sannsynlegvis heller ikkje vidare framover. Vi m� difor alt no dr�fte korleis vi skal organisere verksemda v�r for � kunne halde oppe fagtilbodet i st�rst mogleg grad, Eventuelle nye tiltak m� fullt og heilt skje innanfor eksisterande rammer. Dessutan vil det generelt bli stilt sterkare krav om inntening, b�de ved � skaffe eksterne prosjekt og ved � utforme undervisningstilbod som kan gje inntekter.

For � m�te desse utfordringane, ber ein om at instituttstyret startar diskusjonen omkring desse problemstillingane alt no. Sluttf�ringa av moduliseringsarbeidet, nedfellinga av det i nye studieplanar - med eventuelle samordningar i undervisninga - er alt godt i gang. I forlenginga av dette arbeidet m� vi ha ei meir omfattande dr�fting av undervisningsopplegg og ressursbruk generelt. Dessutan m� vi starte med planlegginga av eventuelle undervisningstilbod (t.d. EVU) som kan gje inntekter.

Ingeborg Kongslien, Styrar
Kari Winquist, Kontorsjef
Medlemmer som ikkje kan m�te, m� sj�lve innkalle varamedlem.