Innkalling til instituttstyrem�te 4/2000

 

Til medlemmer og varamedlemmer i instituttstyret, �konomikonsulenten, studiekonsulentane, arkivet, oppslagstavle ekspedisjonskontoret

V�r referanse KW
21. august 2001

Det blir med dette kalla inn til instituttstyrem�te m�ndag 27. august kl. 12.15 - 14.00 p� HW 536

Sakliste:

Sak 1/4/2001: Godkjenning av innkalling og sakliste.

Sak 2/4/2001: Godkjenning av referat fr� instituttstyrem�te 3/2001

Det er ikkje kome merknader til referatet fr� instituttstyrem�te 3/2001.

Sak 3/4/2001: Orienteringssaker

Sak 4/4/2001 Budsjettrevisjon

- Notat fr� kontorsjef og �konomikonsulent datert 21.8.01

Forslag til vedtak:

Revidert budsjett med kommentarar blir vedteke med dei endringar som kom fram under m�tet. Etter 10. november 2001 blir budsjettet disponert av instituttleiinga. Driftsmidlar til vitskapeleg tilsette kan ikkje overf�rast til 2002. Andre driftsmidlar kan unntaksvis overf�rast til 2002, men berre etter s�knad innan 10. november 2001.

Sak 5/4/2001 Eventuelt

Ingeborg Kongslien, Styrar
Kari Winquist, Kontorsjef
Medlemmer som ikkje kan m�te, m� sj�lve innkalle varamedlem.