Referat fra instituttstyrem�te 1/2001

Til medlemmer og varamedlemmer i instituttstyret, �konomikonsulenten, studiekonsulentane, arkivet, oppslagstavle ekspedisjonskontoret
 

V�r referanse KW
29. januar 2000 M�ndag 8.01.2001

TIL STADES:

Instituttstyrar:

Ingeborg Kongslien

Andre representantar for det faste vitskaplege personalet:

Hanne Gram Simonsen
Inger Moen
Asbj�rn Br�ndeland
Herman Ruge Jervell

Representant for det �rem�lstilsette vitskaplege personalet:

Espen Vaager

Representant for det administrative og tekniske personalet:

Ellen K. Skarb�vik

Representant for studentane:

Elisabeth Bjugn
Kristian Jess

Sekret�r:

Ellen K. Skarb�vik

Saksliste:

Sak 1/1/2001: Godkjenning av innkalling og sakliste.

Innkalling og saksliste vart godkjende.

Sak 2/1/2001: Godkjenning av referat fr� instituttstyrem�te 7/2000

Det er ikkje kome merknader til referatet fr� instituttstyrem�te 7/2000.

Sak 3/1/2001: Budsjettsituasjonen 2001

Budsjettrammene for 2001, vedtekne i HFs fakultetsstyre 13.12.00, er slike at det gjev Institutt for lingvistiske fag sv�rt lite til drift.
Styret dr�fta situasjonen og gjorde dette vedtaket:

Vedtak: Styret ber instituttleiinga s�kje fakultetet om ei ekstral�yving p� kr 900 000. Dersom desse midlane ikkje kan tilf�rast instituttet, ber ein fakultetet om � gjera greie for kva slags tiltak som m� setjast i verk for � frigjera naudsynte midlar til � drive instituttet.

Sak 4/1/2001 S�knad til NUFU om samarbeidsprosjekt ILF og Department of Linguistics, University of Addis Abeba, Ethiopia

Det blir fremja ein s�knad til NUFU (Norwegian Council of Universities' Committee for Development, Research and Education) om eit samarbeidsprosjekt mellom Institutt for lingvistiske fag, Universitetet i Oslo og Department of Linguistics, University of Addis Abeba. Fr� norsk side er Kjell Magne Yri koordinator, dei andre fr� instituttet som skal delta er Rolf Theil Endresen, Anne Hvenekilde og Elizabeth Lanza. Ingse Skattum fr� KRI skal delta som ressursperson i sartfasen av prosjektet. Prosjektet skal studere bruk av morsm�l/lokale spr�k i grunnskulen i Etiopia, gjennom lokale og regionale studiar vil ein ogs� pr�ve � koma fram til meir generelle konklusjonar. Prosjektet har b�de ein forskings- og ein utviklingskomponent. P� forskingssida vil fokus vera p� etnografisk og lingvistisk beskriving av dei spr�ka som er aktuelle som undervisningsspr�k, p� utviklingssida p� � fremje kompetansen (gjennom Master- og PhD-opplegg) til dei tilsette i Department of Linguistics ved det samarbeidande etiopiske universitetet.

Vedtak: Institutt for lingvistiske fag gjev sin tilslutnad til s�knaden, b�de med omsyn til kvalitet og n�r det gjeld relevans i h�ve til forskingsverksemda p� instituttet, og tek p� seg dei pliktene som ligg til instituttet som samarbeidspartnar.

 

Ingeborg Kongslien, Instituttstyrar
Kari Winquist, Kontorsjef Merknader m� leverast innan 10. februar 2001.