Referat fra instituttstyrem�te 2/2001

Til medlemmer og varamedlemmer i instituttstyret, �konomikonsulenten, studiekonsulentane, arkivet, oppslagstavle ekspedisjonskontoret
 

V�r referanse KW
13. mars 01 M�ndag 5.03.2001

TIL STADES:

Instituttstyrar:

Ingeborg Kongslien

Andre representantar for det faste vitskaplege personalet:

Hanne Gram Simonsen
Inger Moen
Asbj�rn Br�ndeland
Tone Gedde

Representant for det �rem�lstilsette vitskaplege personalet:

Espen Vaager

Representant for det administrative og tekniske personalet:

Gunnar Geirhovd

Representant for studentane:

Elisabeth Bjugn

Fr� administrasjonen:

Ellen K Skarb�vik, �konomikonsulent
Kari Winquist, kontorsjef - referent

Saksliste:

Sak 1/2/2001: Godkjenning av innkalling og sakliste.

Innkalling og saksliste vart godkjende.

Sak 2/2/2001: Godkjenning av referat fr� instituttstyrem�te 1/2001

Gunnar Geirhovd var til stades p� m�tet. Det er ikkje kome andre merknader til referatet fr� instituttstyrem�te 1/2001.

Sak 3/2/2001: Orienteringssaker

Sak 4/2/2001 Endring i studieplanen for Anvendt lingvistikk

Notat fr� Inger Moen

Forslaget til studieplan for Anvendt lingvistikk har endringar p� to punkt i h�ve til tidlegare planar. Organisering og undervisning er lagt opp etter modellen med modularisering, og det er ei viss forenkling av eksamen.

Vedtak: Endringane i studieplanen for Anvendt lingvistikk blir tilr�dde. Instituttleiinga sender forslaga til Fakultetet.

Sak 5/2/2001 �rsplan 2001 med budsjett

Vedtak: Budsjett og �rsplan 2001 blir vedtekne med dei endringane som kom fram i m�tet. Den administrative leiinga f�r budsjettdisponeringsmynde innanfor den vedtekne budsjettramma. Bestillingsrett innanfor vedteken budsjettramme blir delegert til administrativ leiing. Fr� 10.11.2001 blir heile budsjettet disponert av instituttleiinga.

Dr�ftingssaker:

Sak 6/2/2001 Studieplanlegging, ressursbruk og �konomi ved ILF for 2002 og framover

Det ser ikkje ut til at ressurssituasjonen for ILF blir betre neste �r og sannsynlegvis heller ikkje vidare framover. Vi m� difor alt no dr�fte korleis vi skal organisere verksemda v�r for � kunne halde oppe fagtilbodet i st�rst mogleg grad, Eventuelle nye tiltak m� fullt og heilt skje innanfor eksisterande rammer. Dessutan vil det generelt bli stilt sterkare krav om inntening, b�de ved � skaffe eksterne prosjekt og ved � utforme undervisningstilbod som kan gje inntekter.

For � m�te desse utfordringane, ber ein om at instituttstyret startar diskusjonen omkring desse problemstillingane alt no. Sluttf�ringa av moduliseringsarbeidet, nedfellinga av det i nye studieplanar - med eventuelle samordningar i undervisninga - er alt godt i gang. I forlenginga av dette arbeidet m� vi ha ei meir omfattande dr�fting av undervisningsopplegg og ressursbruk generelt. Dessutan m� vi starte med planlegginga av eventuelle undervisningstilbod (t.d. EVU) som kan gje inntekter.

Instituttstyret dr�fta desse problemstillingane og samla seg om eit forslag til det vidare arbeidet med verksemda p� instituttet: Det blir sett ned to komit�ar, samansette av dei fagansvarlege. Den eine omfattar norskundervisninga for utanlandske studentar inkludert Norsk i utlandet, den andre omfattar dei andre studiefaga inkludert Forpr�va i lingvistikk. Komite�ane skal dr�fte undervisningstilbod og ressursbruk, og dei skal vurdere kurstilbod som kan gje instituttet inntekter.

Instituttet held eit heildagsseminar 15. mai der komit�ane skal leggje fram forslag til vidare dr�fting og vedtak.

 

Ingeborg Kongslien, Styrar
Kari Winquist, Kontorsjef Frist for merknader er 28. mars 01.