Referat fra instituttstyrem�te 3/2001

Til medlemmer og varamedlemmer i instituttstyret, �konomikonsulenten, studiekonsulentane, arkivet, oppslagstavle ekspedisjonskontoret
 

V�r referanse KW
19. juni 01 Onsdag 13.06.2001

TIL STADES:

Instituttstyrar:

Ingeborg Kongslien

Andre representantar for det faste vitskaplege personalet:

Hanne Gram Simonsen
Bergljot Behrens
Asbj�rn Br�ndeland
Tone Gedde

Representant for det �rem�lstilsette vitskaplege personalet:

Bente Ailin Svendsen

Representant for det administrative og tekniske personalet:

Kristin Hagen

Representant for studentane:

Elisabeth Bjugn
Bj�rghild Kjeldsvik

Fr� administrasjonen:

Kari Winquist, kontorsjef - referent

Saksliste:

Sak 1/3/2001: Godkjenning av innkalling og sakliste.

Innkalling og saksliste vart godkjende.

Sak 2/3/2001: Godkjenning av referat fr� instituttstyrem�te 2/2001

Gunnar Geirhovd var til stades p� m�tet. Det er ikkje kome andre merknader til referatet fr� instituttstyrem�te 2/2001.

Sak 3/3/2001: Orienteringssaker

Referat fr� fakultetstyrem�te 6.6.01:

Sak 4/3/2001 Budsjettrevisjon

Saka blir utsett til neste m�tet ettersom rekneskapsrapportane ikkje gir oss eit godt nok bilde av situasjonen, og styret vil ikkje kunne gjennomf�re naudsynte korrektive tiltak. Administrasjonen vil arbeide med � f� laga tilfredsstillande rapportar slik at revisjonen kan gjennomf�rast p� neste m�te.

Sak 5/3/2001 Forskingstermin og fri til fagleg utvikling

Vedtak:

Innstillinga fr� styrar vart vedteke.
Desse personane f�r innvilga fri til fagleg utvikling:

Desse personane f�r innvilga forskingstermin:

Dr�ftingssaker:

Sak 6/3/2001 Arbeidspliktsf�resegnene

Notat fr� kontorsjef, datert 8. juni 01

Det vart ei omfattende dr�fting av prinsippa for arbeidsliktsf�resegnene. Instituttstyret vedtok tilpasinga til HFs f�resegner v�ren 2000. Instituttstyret oppfordrar dei som meiner somme av kursa dei underviser p� er for l�gt normerte, til � melde fr�. Dokumentasjon p� dette m� framleggjast.

Sak 7/3/2001 M�teplan haust 2001

Notat fr� kontorsjef, datert 8. juni 01

M�teplan haust 2001:
Ekstraordin�rt m�te onsdag 15. august kl. 12.15
M�ndag 27. august kl. 12.15 - 14.00
M�ndag 15. oktober kl. 12.15 - 14.00
M�ndag 19. november kl. 12.15 - 14.00
M�ndag 17. desember kl. 12.15 - 14.00

 

 

Ingeborg Kongslien, Styrar
Kari Winquist, Kontorsjef Frist for merknader er 10. juli 01