Referat fra instituttstyrem�te 5/2001

Til medlemmer og varamedlemmer i instituttstyret, �konomikonsulenten, studiekonsulentane, arkivet, oppslagstavle ekspedisjonskontoret
 

V�r referanse KW
12. november 2001

M�ndag 15. 10. 2001

TIL STADES:

Instituttstyrar

Ingeborg Kongslien

Andre representantar for det faste vitskaplege personalet

Hanne Gram Simonsen
Inger Moen
Asbj�rn Br�ndeland
Tone Gedde

Representant for det �rem�lstilsette vitskaplege personalet

Espen Vaager

Representant for det administrative og tekniske personalet

Gunnar Geirhovd

Representant for studentane

Elisabeth Bjugn
Bj�rghild Kjeldsvik

Sekret�r

Ellen K. Skarb�vik

Saksliste

Sak 1/5/2001:		Godkjenning av innkalling og sakliste.
			Innkalling og saksliste vart godkjende.

Sak 2/5/2001: 		Godkjenning av referat fr� instituttstyrem�te 4/2001
			Det var ikkje kome merknader til referatet fr� instituttstyrem�te 4/2001.

Sak 3/5/2001:		Orienteringssaker 
Styraren orienterte om saker fr� fakultetstyrem�te 10.10.01
			Referat finst p� http://www.hf.uio.no/hf-sekr/fak-styr

			Styraren orienterte om studieplanarbeidet

Sak 4/5/2001		Ny f�rebels studieplan for irsk
-Notat fr� Jan Erik Rekdal datert 12.10.01


Sak 5/5/2001		Norsk for utlendingar - betalingskurs
- Notat fr� fagkonsulent Gunnar Geirhovd, datert 12.10.01	  


Sak 6/5/2001		Rekrutteringssituasjonen
Fakultetet skal oppdatere rekrutteringspolitikken sin, og ber difor om
innspel fr� institutta. Det er sp�rsm�l om det finst s�rskilde
rekrutteringsbehov p� faga og om det er fagfelt eller disiplinar vi
meiner b�r st�ttast som ledd i fagprofilen v�r. Instituttstyret blir
bede om � dr�fte saka. Instituttet skal gje sitt svar til Fakultetet i
l�pet av veke 42.

- Brev fr� Fakultetet av 01.09.01 med vedlegg
- Brev fr� Fakultetet av 10.09.01 med vedlegg


Sak 7/5/2001		Eventuelt
			Det var ingen saker under eventuelt
Vedtak:
F�rebels studieplan for irsk blir vedteke.  Institutt for lingvistiske
fag kan ta imot betalande studentar n�r dei elles fyljer opptakskrava,
og plassere slike studentar i regul�re klasser.  Betalande studentar
skal ikkje kunne g� foran studentar med regul�rt opptak.

 

Ingeborg Kongslien, Styrar
Ellen K Skarb�vik, Fung. kontorsjef