Referat fra instituttstyrem�te 7/2001

Til medlemmer og varamedlemmer i instituttstyret, �konomikonsulenten, studiekonsulentane, arkivet, oppslagstavle ekspedisjonskontoret
 

V�r referanse GAG
21.12 2001

M�ndag 17. 12. 2001

TIL STADES:

Instituttstyrar

Ingeborg Kongslien

Andre representantar for det faste vitskaplege personalet

Hanne Gram Simonsen
Inger Moen
Kristian Emil Kristoffersen
Tone Gedde

Representant for det �rem�lstilsette vitskaplege personalet

Espen Vaager

Representant for det administrative og tekniske personalet

Gunnar Geirhovd

Representant for studentane

Bj�rghild Kjeldsvik

Fr� administrasjonen

Gulla Agnalt (sekret�r)
Ellen K. Skarb�vik (�konomikonsulent)
Eirik K. Bjertn�s (�konomikonsulent)

Saksliste

Sak 1/7/2001:	Godkjenning av innkalling og sakliste.
		Innkalling og saksliste vart godkjende


Sak 2/7/2001: 	Godkjenning av referat fr� instituttstyrem�te 6/2001
		Det hadde kome ein merknad til referatet.
		Kommentarer vart ikkje teken til f�lgje
		Referatet vart dermed godkjent.Sak 3/7/2001:	Orienteringssaker 
                Styraren orienterte fr� fakultetstyrem�te 12.12.01
		Referatet fr� dette finst p� http://www.hf.uio.no/hf-sekr/fak-styr/
		Vidare orienterte styraren om :
		Situasjonen for ILF i 2002
		Studieplanarbeidet
		Skriv fr� Fagutvalget ILF ved leiar Bj�rghild Kjelsvik (vedlagt)


Sak 4/7/2001		Budsjettframlegg 2002 ILF
			Budsjettframlegg 2002 og notat fr� styrar.

Vedtak:
Budsjettframlegg 2002 blir vedtatt med dei endringar som kom fram i
m�tet. Etter 10.11.02 disponerer leiinga budsjetet.


Sak 5/7/2001		Eventuelt 
			Ingen saker.
			Det vart minna om allm�te klokka 15.00.	

 

Ingeborg Kongslien, Styrar
Gulla Agnalt, Fung. kontorsjef