Innkalling til instituttstyrem�te 1/2002

Til medlemmer og varamedlemmer i instituttstyret, �konomikonsulenten, studiekonsulentane, arkivet, oppslagstavle ekspedisjonskontoret
 

V�r referanse KW
6.3.2002

Det blir med dette kalla inn til instituttstyrem�te m�ndag 11. mars kl. 12.15 - 15.00 p� HW 536

Saksliste:

Sak 1/1/2002: Godkjenning av innkalling og saksliste.

Sak 2/1/2002: Godkjenning av referat fr� instituttstyrem�te 7/2001

Det har ikkje kome kommentarar til referatet

Sak 3/1/2002: Orienteringssaker

Sak 4/1/2002: �rsplan 2002 med budsjett

Utkast til �rsplan med budsjett 2002 datert 6.3. Budsjett 2002 med rekneskap 2001 og innleiingaer til pkt 3-7 blir delt ut p� m�tet.

Forslag til vedtak: �rsplan med budsjett 2002 vedtatt med dei endringar som kom fram i m�tet. Etter 10.11.02 disponerer leiinga budsjettet.

Dr�ftingssaker

Sak 5/1/2002: Lingvistikkevalueringa

Lingvistikkevalueringa kan l�nast hos kontorsjefen.

Lingvistikkevalueringa fr� Noregs forskingsr�d, "Norsk lingvistikk. En evaluering av forskningen ved fem universitetsinstitutter" l�g f�re tidleg p� ny�ret 2002. Instituttet skal melde tilbake til NFR korleis ein tenkjer seg � f�lgje opp dei tilr�dingane evalueringa kjem med n�r det gjeld lingvistikkfaget i Oslo, m.a. skjer dette p� eit m�te i NFR 20. mars. Instituttstyret b�r difor dr�fte evalueringa og koma med synspunkt, s�rskilt p� kap. 10 som gjeld forskinga p� v�rt institutt, p� kap. 11 (internasjonalt perspektiv) og kap. 12 (kjerneomr�de i lingvistikken) og framfor alt kap. 13 som gjev generelle vurderingar og tilr�dingar.

Sak 6/1/2002: Eventuelt

Ingeborg Kongslien, Styrar
Kari Winquist, Kontorsjef

Medlemmer som ikkje kan m�te, m� sj�lve innkalle varamedlem.