Innkalling til instituttstyrem�te 2/2002

Til medlemmer og varamedlemmer i instituttstyret, �konomikonsulenten, studiekonsulentane, arkivet, oppslagstavle ekspedisjonskontoret
 

V�r referanse KW
6.6.2002

Det blir med dette kalla inn til instituttstyrem�te m�ndag 10. juni kl. 12.15 - 15.00 p� HW 536

Saksliste:

Sak 2/2/2002: Godkjenning av referat fr� instituttstyrem�te 1/2002

Det har kome denne merknaden til referatet:

 

Stemmeforklaring
De �konomiske f�ringene som er lagt p� instituttet er s� sterke at instituttstyret i realiteten ikke har noen r�derett over budsjettet. Det har etter min mening liten hensikt � stemme for eller imot et budsjettforslag som det ikke finnes alternativ til. Jeg �nsket derfor prim�rt � avholde meg fra � stemme. Ettersom det ble opplyst i m�tet at det ikke er anledning til dette, har jeg likevel valgt � stemme for den framlagte �rsplan med budsjett.

Tone Gedde

Sak 3/2/2002: Orienteringssaker

Sak 4/2/2002:Valstyre for val av styrar og varastyrar

- Notat fr� styraren, datert 5.6.02

 

Forslag til vedtak:
Valstyret for styrar og varastyrarvalet hausten 2002 f�r fem medlemmer: Asbj�rn Br�ndeland (leiar) og Ingeborg Kongslien for dei vitskaplege, ein representant for dei �rem�lstilsette, ein representant for dei teknisk/administrativt tilsette og ein studentrepresentant. Representant(ar) for dei tre siste gruppene blir peikte ut av sine respektive grupper. Medlemmene i valstyret f�r i tillegg ansvar for val av styremedlemmer fr� sine eigne grupper.

Sak 5/2/2002: Stimuleringsmidlar - endring av vedtak

- Notat fr� kontorsjefen, datert 5.6.02

 

Forslag til vedtak:
Stimuleringsmidlane som kjem til utbetaling i 2002, blir fordelte med 75% til instiuttt og 25% til rettleiar.

Sak 6/2/2002: Modular fr� fagmilj�a p� ILF til Studieprogram i spr�k og andre studieprogram p� HF

Forslag til modular innanfor dei ulike faga p� instituttet blir lagde fram for instituttstyret til dr�fting og godkjenning.

- Forslag til modular etter denne lista:

 

Forslag til vedtak:
Dei framlagde modulane blir godkjende med dei kommentarane som kom fram i m�tet. Modulforslaga blir deretter sende vidare til STUTs m�te i august-02 og til fakultetstyrem�tet i september-02 til godkjenning.

Sak 7/2/2002: ILF-tenester

Det blir vist til lunsjm�tet p� ILF m�ndag 3. juni 2002 med orientering fr� Faltein Karlsen, koordinator for IMK-tenester, om deira organisering av slike tenester og til den etterf�lgjande diskusjonen.

- Prosjektbeskrivelse IMK (Institutt for medier og kommunikasjon) tjenester.

 

Forslag til vedtak:
Instituttstyret ber administrasjonen arbeide vidare med tanke p� � opprette ILF-tenster etter same modell som IMK. Saka blir lagt fram med tanke p� vedtak p� m�tet i august.

Sak 8/2/2002: Fagleg styring: forskingsleiing og fordeling av ressursar til undervisninga.

- Notat fr� styrar, datert 4.6.02

 

Forslag til vedtak:
1. Den faglege styringa skal forankrast i instituttleiinga, ikkje i eit fagleg r�d. Instituttleiinga skal ut�ve slik styring i samarbeid med instituttstyret som det �vste organet for instituttet.

2. Som eit ledd i den faglege styringa skal det stillast klare resultatkrav til forskingsproduksjonen i h�ve til at han gjev utteljing og at nesten halvparten av arbeidstida g�r til forsking. Vitskapleg tilsette kan p�leggjast � g� inn i forskargrupper.

3. Som eit ledd i den faglege styringa skal undervisningsressursar fordelast etter undervisningsbehova, og det kan innebera ommstilling eller utviding av noverande kompetanseomr�de for den einskilde.

4. Det skal oppnemnast to grupper p� tre personar for kvar gruppe for h�vesvis undervisning og forsking som skal bist� instituttleiinga med denne faglege styringa. Instituttleiinga f�r fullmakt til � oppnemne desse personane.


M�TET BLIR LUKKA
Vi gjer merksam p� at desse sakene er unntatt fr� offentlegprinsippet.

Sak 9/2/2002: Komitee for Lasse M. Johannesens s�knad om opprykk til f�rsteleektor

- Notat fr� styrar, datert 02.06.02

 

Forlag til vedtak:
Styret sluttar seg til styrarens framlegg.

Sak 10/2/2002: Forskingstermin og termin for fagleg utvikling

- Notat fr� styrar, datert 02.06.02
- S�knader

 

Forslag til vedtak:
Styret sluttar seg til styrarens framlegg.

Ingeborg Kongslien, Styrar
Kari Winquist, Kontorsjef

Medlemmer som ikkje kan m�te, m� sj�lve innkalle varamedlem.