Innkalling til instituttstyrem�te 3/2002

Til medlemmer og varamedlemmer i instituttstyret, �konomikonsulenten, studiekonsulentane, arkivet, oppslagstavle ekspedisjonskontoret
 

V�r referanse KW
16.8.2002

Det blir med dette kalla inn til instituttstyrem�te torsdag 22. august kl. 9.15 - 11.30 p� HW 536

Saksliste:

Sak 1/3/2002: Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 2/3/2002: Godkjenning av referat fr� instituttstyrem�te 2/2002

Det har ikkje kome merknader til referatet.

Sak 3/3/2002: Orienteringssaker

Sak 4/3/2002 Budsjettrevisjon 2002

- Notat fr� �konomikonsulent/kontorsjef, datert 12.8.02 [Word, PDF]

 

Forslag til vedtak:
Revidert budsjett med kommentarar blir vedteke med dei endringar som kom fram under m�tet. Etter 10. november blir budsjettet disponert av instituttleiinga. Driftsmidlar kan unntaksvis overf�rast til 2003, men berre etter s�knad innan 10. november 2002.

Sak 5/3/2002 Budsjettframlegg 2003

- Notat fr� �konomikonsulent/ kontorsjef, datert 12.8.02 [Word, PDF]

 

Forslag til vedtak:
Budsjettframlegg 2003 blir teke til etterretning. Endeleg budsjett blir vedteke seinare i haust.

Sak 6/3/2002 Modular fr� fagmilj�a p� ILF, oppf�lging av SAK 6/2/2002

Instituttstyret gjekk p� m�tet 10.06.02 gjennom alle modulforslaga fr� fagmilj�a p� instituttet og sette ned ei arbeidsgruppe som fekk i oppdrag � gjennomg� og samordne modulane med utgangspunkt i dei kommentarane som kom fram i m�tet. I samband med dette arbeidet kom gruppa fram til at ILF b�r utvikle eit profesjonsstudium for omsetjing og tolking. Bakgrunnen for eit slikt forslag er erkjenninga av at det finst langt fleire potensielle studentar til eit slikt studium enn dei som vil g� inn p� Spr�kprogrammet, ettersom det er s� store behov for kompetanse p� desse felta ute i samfunnet. Ogs� ut fr� den situasjonen ILF er i, med l�g vekttals-/studiepoengsproduksjon og som ledd i omstillingsprosjektet, meiner arbeidsgruppa at eit slikt profesjonsstudium er eit godt forslag. Fakultetsleiinga er gjort kjende med forslaget og stiller seg positive.

 

Forslag til vedtak:
Institutt for lingvistiske fag utarbeider forslag til eit fire�rig profesjonsstudium i omsetjing og tolking. Arbeidet startar straks; det blir nedsett ei arbeidsgruppe leia av varastyrar. Instituttleiinga f�r fullmakt til � oppnemne dei andre medlemmene i arbeidsgruppa. Ein tek sikte p� � starte opp studiet fom haustsemesteret 2003.

Sak 7/3/2002 Modular i Humanistisk IT

- Framlegg til modular

 

Forslag til vedtak:
Modulaene blir godkjende med dei kommentarane som kom fram i m�tet. Instituttleiinga f�r fullmakt til � gje endeleg godkjenning.

Sak 8/3/2002 ILF-tenester

- Notat fr� kontorsjef, datert 01.08.02. [Word, PDF]

 

Forslag til vedtak:
ILF tenester blir oppretta som eit pr�veprosjekt innanfor omstillingsprosjektet i perioden fr� 1.9.02-31.12.02. Instiuttleiinga f�r fullmakt til � tilsetje ein koordinator i 50% stilling i same periode. Styret ber om � f� ei evaluering av prosjektet med tilr�ding om eventuell vidare drift p� m�tet i desember.

Sak 9/3/2002 Norskundervisninga ved ILF.

- Notat fr� instituttleiinga, datert 13.8.02 [Word, PDF]
- Notat fr� dei tre arbeidsgruppene:
    - Finansiering av NORUT [Word, PDF]
    - Organisering av norskundervisningen for utenlandske studenter ved Universitetet i Oslo [Word, PDF]
    - Undervisning, ressursbruk, framtidige muligheter [Word, PDF]

 

Forslag til vedtak:
 

  1. Forslaget til modular for norskundervisning for utlendingar (Norut og Noriut) med tilh�yrande fastsetjing av studiepoeng, slik det framg�r av saka, vert teke til orientering.
  2. Norskkurs trinn II f�r 6 veketimar (2 timar 3 gonger i veka), samla timetal for semesteret 84 timar. Norskkurs trinn III f�r 6 veketimar (2 timar 3 gonger i veka), samla timetal for semesteret 84 timar. Intensivkurs II/III f�r 10 veketimar (2 timar 5 gonger i veka). Det blir ei fellesforelesing i grammatikk med ein dobbeltime i veka gjennom heile semesteret for alle studentar p� trinn III. Forelesingane er ein integrert del av undervisningstilbodet for trinn III, men er ogs� opne for andre interesserte. Fonetikkurset for studentar med s�rskilde behov held fram som no. Undervisning p� trinn IV-niv� skal berre vera i form av betalingskurs; utforminga av slike kurs m� vurderast i h�ve til aktuell studentinteresse. Desse endringane skal gjelde fom v�rsemesteret 2003.
  3. Instituttleiinga vert beden om � iverksetje tiltak for betre samordning mellom dei milj�a ved UiO som gjev norskundervisning for utlendingar.
  4. Instituttleiinga vert beden om � ta opp til dr�fting med fakultetsleiinga sp�rsm�l om det vil v�re tenleg med ei n�rare utgreiing, i samarbeid med INL, om � overf�ra norskundervisninga for utlendingar (Norut, Noriut, evt. ogs� NOA) til INL, eventuelt sl� saman ILF og INL i sin heilskap.

Sak 10/3/2002 Omstillingsarbeidet p� ILF

- Notat fr� instituttstyrar, datert 16.8.02 [Word, PDF]

 

Forslag til vedtak:
Instituttstyret sluttar seg til styrarens notat, og ber instituttleiinga sende det vidare til fakultetet.

Sak 11/3/2002 Eventuelt.


Ingeborg Kongslien, Styrar
Kari Winquist, Kontorsjef

Medlemmer som ikkje kan m�te, m� sj�lve innkalle varamedlem.