Innkalling til instituttstyrem�te 4/2002

Til medlemmer og varamedlemmer i instituttstyret, �konomikonsulenten, studiekonsulentane, arkivet, oppslagstavle ekspedisjonskontoret
 

V�r referanse KW
15.10.2002

Det blir med dette kalla inn til instituttstyrem�te m�ndag 21. oktober kl. 12.15 - 14.00 p� HW 536

Saksliste:

Sak 1/4/2002: Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 2/4/2002: Godkjenning av referat fr� instituttstyrem�te 3/2002

Det har ikkje kome merknader til referatet.

Sak 3/4/2002: Orienteringssaker

Sak 4/4/2002 Masterprogram fr� ILF

Notat fr� styraren, datert ?????.02

Forslag til vedtak:

Dr�ftingssaker:

Sak 5/4/2002 Budsjettframlegg 2003

Notat fr� �konomikonsulent/ kontorsjef, datert ????.02

 

Forslag til vedtak:
Styret tek budsjettforslaget slik det n� f�religg til etterretning. Instituttleieinga vert bedt om � lage eit framlegg der ein tek avsett midlar til f�lgande:

Sak 6/4/2002 Eventuelt.


Ingeborg Kongslien, Styrar
Nina Kulsrud, Fung. Kontorsjef

Medlemmer som ikkje kan m�te, m� sj�lve innkalle varamedlem.