For ansatte: ILFacta | Styret: Innkallinger og protokoller | Kokebok for fagansvarlige | Sosialt

Innkalling til instituttstyremøte 4/2002

Til medlemmer og varamedlemmer i instituttstyret, økonomikonsulenten, studiekonsulentane, arkivet, oppslagstavle ekspedisjonskontoret
Vår referanse KW
15.10.2002

Det blir med dette kalla inn til instituttstyremøte måndag 21. oktober kl. 12.15 - 14.00 på HW 536

Saksliste:

Sak 1/4/2002: Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 2/4/2002: Godkjenning av referat frå instituttstyremøte 3/2002

Det har ikkje kome merknader til referatet.

Sak 3/4/2002: Orienteringssaker

Sak 4/4/2002 Masterprogram frå ILF

Notat frå styraren, datert ?????.02

Forslag til vedtak:
Drøftingssaker:

Sak 5/4/2002 Budsjettframlegg 2003

Notat frå økonomikonsulent/ kontorsjef, datert ????.02

Forslag til vedtak:
Styret tek budsjettforslaget slik det nå føreligg til etterretning. Instituttleieinga vert bedt om å lage eit framlegg der ein tek avsett midlar til følgande:

Sak 6/4/2002 Eventuelt.


Ingeborg Kongslien, Styrar
Kari Winquist, Kontorsjef

Medlemmer som ikkje kan møte, må sjølve innkalle varamedlem.