Innkalling til instituttstyrem�te 5/2002

Til medlemmer og varamedlemmer i instituttstyret, �konomikonsulenten, studiekonsulentane, arkivet, oppslagstavle ekspedisjonskontoret
 

V�r referanse KW/NK
12.12.2002

Det blir med dette kalla inn til instituttstyrem�te m�ndag 16. desember 2002 kl.13.05 - 15.30 p� HW 536

Saksliste:

Sak 1/5/2002: Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 2/5/2002: Godkjenning av referat fr� instituttstyrem�te 4/2002

Det har ikkje kome merknader til referatet.

Sak 3/5/2002: Orienteringssaker

Referat fr� fakultetsstyret 11.12.02
Status i arbeidet med studiereforma
Rapport fr� arbeidet med Profesjonsstudium i omsetjing og tolking
Prosjekts�knad til KRD vedr. Tolking

Sak 4/5/2002 �rsplan med budsjett 2003 for ILF

Framlegg til �rsplan 2003 for ILF
Framlegg til budsjett 2003
Notat til budsjettet fr� �konomikonsulenten 10.12.02.

 

Forslag til vedtak:
�rsplan 2003 med budsjett blir vedteke med dei endringane som kom fram i m�tet. Etter 10.11.03 disponerer instituttleiinga budsjettet.

Sak 5/5/2002 Fagleg styring i undervisning og forskning

I samband med omstillingsprosessen og kvalitetsreforma vart det nedsett to arbeidsgrupper som skulle foresl� retningsliner for fagleg styring p� instituttet. Den eine gruppa (A) skulle koma med forslag til retningsliner for fordeling av undervisningsressurser ved ILF. Den andre gruppa (B) skulle koma med forslag til retningsliner for forkingsleiing ved ILF. Dei to gruppene har no lagt fram sine innstillingar. Instiututtstyret blir bede om � dr�fte framlegga og ta stilling til dei forslaga til retningsliner som blir fremja.

 

Forslag til vedtak:

Sak 6/5/2002 ILF tenester

Instituttet starta i september 2002 ILF tenester med sikte p� � utvikle tilbod.
- Notat fr� konsulenten om verksemda s� langt (blir ettersendt)

 

Forslag til vedtak:
Styret tek rapporten om verksemda til ILF tenester til etterretning. P� grunnlag av det som er lagt fram, forlengjer styret ILF tenester og engasjementet til konsulenten til 30.6.03

Sak 7/5/2002 Disponering av ledige stillingar i administrasjonen

- Notat fr� kontorsjefen av 10.12.02

 

Vedtak:
ILF ber fakultetet om � f� lyse ut til saman 1,5 administrative stillingar, ei hel konsulentstilling og ei 50% f�rstekonsulentstilling. Stillingane blir lyste mellombels for eitt �r.

Sak 8/5/2002 Eventuelt


Ingeborg Kongslien, Styrar
Nina Kulsrud, Fung. Kontorsjef

Medlemmer som ikkje kan m�te, m� sj�lve innkalle varamedlem.