Referat fra instituttstyrem�te 1/2002

Til medlemmer og varamedlemmer i instituttstyret, �konomikonsulenten, studiekonsulentane, arkivet, oppslagstavle ekspedisjonskontoret
 

V�r referanse KW
19.03 2002

M�ndag 11. 03. 2002

TIL STADES:

Instituttstyrar:

Ingeborg Kongslien

Andre representantar for det faste vitskaplege personalet:

Hanne Gram Simonsen
Inger Moen
Asbj�rn Br�ndeland
Tone Gedde

Representant for det �rem�lstilsette vitskaplege personalet:

Pia Lane

Representant for det administrative og tekniske personalet:

Forfall

Representant for studentane:

Kjetil �sen
Fredrik S�fteland

Fr� administrasjonen

Kari Winquist (sekret�r)
Eirik K. Bjertn�s (�konomikonsulent)

Saksliste:

Sak 1/1/2002: Godkjenning av innkalling og sakliste.

Innkalling og saksliste vart godkjende

Sak 2/1/2002: Godkjenning av referat fr� instituttstyrem�te 7/2001

Det har ikkje kome merknader til referatet.

Sak 3/1/2001: Orienteringssaker

Sak 4/1/2002: �rsplan 2002 med budsjett

Utkast til �rsplan med budsjett 2002 datert 6.3. Budsjett 2002 med rekneskap 2001 og innleiingaer til pkt 3-7 vart delt ut p� m�tet.

Vedtak: �rsplan i henhold til budsjett 2002 vart vedtatt med dei endringar som kom fram i m�tet. Etter 10.11.02 disponerer leiinga budsjettet.

Dr�ftingssaker

Sak 5/1/2002: Lingvistikkevalueringa

Lingvistikkevalueringa kan l�nast hos kontorsjefen

Lingvistikkevalueringa fr� Noregs forskingsr�d, "Norsk lingvistikk. En evaluering av forskningen ved fem universitetsinstitutter" l�g f�re tidleg p� ny�ret 2002. Instituttet skal melde tilbake til NFR korleis ein tenkjer seg � f�lgje opp dei tilr�dingane evalueringa kjem med n�r det gjeld lingvistikkfaget i Oslo, m.a. skjer dette p� eit m�te i NFR 20. mars.
Instituttstyret b�r difor dr�fte evalueringa og koma med synspunkt, s�rskilt p� kap. 10 som gjeld forskinga p� v�rt institutt, p� kap. 11 (internasjonalt perspektiv) og kap. 12 (kjerneomr�de i lingvistikken) og framfor alt kap. 13 som gjev generelle vurderingar og tilr�dingar.

Sak 6/1/2002: Eventuelt

 

Ingeborg Kongslien, Instituttstyrar
Kari Winquist, Kontorsjef