For ansatte: ILFacta | Styret: Innkallinger og protokoller | Kokebok for fagansvarlige | Sosialt

Referat fra instituttstyremøte 2/2001

Til medlemmer og varamedlemmer i instituttstyret, økonomikonsulenten, studiekonsulentane, arkivet, oppslagstavle ekspedisjonskontoret
Vår referanse KW
19.03 2002

Måndag 11. 03. 2002

TIL STADES:

Instituttstyrar:

Ingeborg Kongslien

Andre representantar for det faste vitskaplege personalet:

Hanne Gram Simonsen
Inger Moen
Asbjørn Brændeland
Tone Gedde

Representant for det åremålstilsette vitskaplege personalet:

Pia Lane

Representant for det administrative og tekniske personalet:

Forfall

Representant for studentane:

Kjetil Åsen
Fredrik Søfteland

Frå administrasjonen

Kari Winquist (sekretær)
Eirik K. Bjertnæs (økonomikonsulent)

Saksliste:

Sak 1/1/2002: Godkjenning av innkalling og sakliste.

Innkalling og saksliste vart godkjende

Sak 2/1/2002: Godkjenning av referat frå instituttstyremøte 7/2001

Det har ikkje kome merknader til referatet.

Sak 3/1/2001: Orienteringssaker

Sak 4/1/2002: Årsplan 2002 med budsjett

Utkast til årsplan med budsjett 2002 datert 6.3. Budsjett 2002 med rekneskap 2001 og innleiingaer til pkt 3-7 vart delt ut på møtet.

Vedtak: Årsplan i henhold til budsjett 2002 vart vedtatt med dei endringar som kom fram i møtet. Etter 10.11.02 disponerer leiinga budsjettet.

Drøftingssaker

Sak 5/1/2002: Lingvistikkevalueringa

Lingvistikkevalueringa kan lånast hos kontorsjefen

Lingvistikkevalueringa frå Noregs forskingsråd, "Norsk lingvistikk. En evaluering av forskningen ved fem universitetsinstitutter" låg føre tidleg på nyåret 2002. Instituttet skal melde tilbake til NFR korleis ein tenkjer seg å følgje opp dei tilrådingane evalueringa kjem med når det gjeld lingvistikkfaget i Oslo, m.a. skjer dette på eit møte i NFR 20. mars.
Instituttstyret bør difor drøfte evalueringa og koma med synspunkt, særskilt på kap. 10 som gjeld forskinga på vårt institutt, på kap. 11 (internasjonalt perspektiv) og kap. 12 (kjerneområde i lingvistikken) og framfor alt kap. 13 som gjev generelle vurderingar og tilrådingar.

Sak 6/1/2002: Eventuelt

Ingeborg Kongslien, Instituttstyrar
Kari Winquist, Kontorsjef