Referat fra instituttstyrem�te 2/2002

Til medlemmer og varamedlemmer i instituttstyret, �konomikonsulenten, studiekonsulentane, arkivet, oppslagstavle ekspedisjonskontoret
 

V�r referanse KW
12.06 2002

M�ndag 10. 06. 2002

TIL STADES:

Instituttstyrar:

Ingeborg Kongslien

Andre representantar for det faste vitskaplege personalet:

Hanne Gram Simonsen
Inger Moen
Asbj�rn Br�ndeland
Tone Gedde

Representant for det �rem�lstilsette vitskaplege personalet:

Pia Lane

Representant for det administrative og tekniske personalet:

Gunnar Geirhovd

Representant for studentane:

Bj�rghild Kjeldsvik
Fredrik S�fteland

Fr� administrasjonen

Kari Winquist (sekret�r)
Eirik K. Bjertn�s (�konomikonsulent)

Saksliste:

Sak 1/2/2002: Godkjenning av innkalling og sakliste.

Innkalling og saksliste vart godkjende

Sak 2/2/2002: Godkjenning av referat fr� instituttstyrem�te 1/2002

Referatet vart godkjent med denne merknaden:

 

Stemmeforklaring til sak 4/1-2002
De �konomiske f�ringene som er lagt p� instituttet er s� sterke at instituttstyret i realiteten ikke har noen r�derett over budsjettet. Det har etter min mening liten hensikt � stemme for eller imot et budsjettforslag som det ikke finnes alternativ til. Jeg �nsket derfor prim�rt � avholde meg fra � stemme. Ettersom det ble opplyst i m�tet at det ikke er anledning til dette, har jeg likevel valgt � stemme for den framlagte �rsplan med budsjett.

Tone Gedde

Sak 3/2/2002: Orienteringssaker

Styraren orienterte fr� fakultetsstyrem�tet 5.6.02. Referatet fr� m�tet finst p�

Rekneskapsrapport 1. kvartal vart gjennomg�tt. Styret f�r ettersendt ein skriftleg rapport f�r sumaren.

Notat fr� kontorsjefen om konsekvensar ved innf�ring av ny budsjettmodell vart diskutert.

Sak 4/2/2002 Valstyre for val av styrar og varastyrar

Notat fr� styraren, datert 5.6.02

 

Vedtak:
Valstyret for styrar og varastyrarvalet hausten 2002 f�r fem medlemmer: Asbj�rn Br�ndeland (leiar) og Ingeborg Kongslien for dei vitskaplege, ein representant for dei �rem�lstilsette, ein representant for dei teknisk/administrativt tilsette og ein studentrepresentant. Representant(ar) for dei tre siste gruppene blir peikte ut av sine respektive grupper. Medlemmene i valstyret f�r i tillegg ansvar for val av styremedlemmer fr� sine eigne grupper.

Sak 5/2/2002 Stimuleringsmidlar - endring av vedtak

Notat fr� kontorsjefen, datert 5.6.02

 

Vedtak:
Stimuleringsmidlane som kjem til utbetaling i 2002, blir fordelte med 75% til instiuttt og 25% til rettleiar.

Sak 6/2/2002 Modular fr� fagmilj�a p� ILF til Studieprogram i spr�k og andre studieprogram p� HF

Forslag til modular innanfor dei ulike faga p� instituttet vart lagde fram for instituttstyret til dr�fting og godkjenning.

- Forslag til modular etter denne lista:

 

Vedtak:
Styret set ned ei arbeidsgruppe med instituttleiinga, Kristian Emil Kristoffersen og ein representant for studentane. Gruppa f�r fullmakt til � godkjenne (herunder kutte/sl� sammen ved overlapping) og samordne modulane med utgangspunkt i dei kommentarane som kom fram i m�tet. Arbeidet skal gjerast i samarbeid med den enkelte fagansvarlege.

Sak 7/2/2002 ILF-tenester

Det vart vist til lunsjm�tet p� ILF m�ndag 3. juni 2002 med orientering fr� Faltein Karlsen, koordinator for IMK-tenester, om deira organisering av slike tenester og til den etterf�lgjande diskusjonen.

- Prosjektbeskrivelse IMK (Institutt for medier og kommunikasjon) tjenester.

 

Vedtak:
Instituttstyret ber administrasjonen arbeide vidare med tanke p� � opprette ILF-tenester etter same modell som IMK. Saka blir lagt fram med tanke p� vedtak p� m�tet i august.

Sak 8/2/2002 Fagleg styring: forskingsleiing og fordeling av ressursar til undervisninga.

- Notat fr� styrar, datert 4.6.02

 

Vedtak:
1. Den faglege styringa skal forankrast i instituttleiinga, ikkje i eit fagleg r�d. Instituttleiinga skal ut�ve slik styring i samarbeid med instituttstyret som det �vste organet for instituttet.

2. Som eit ledd i den faglege styringa skal det stillast klare resultatkrav til forskingsproduksjonen i h�ve til at han gjev utteljing og at nesten halvparten av arbeidstida g�r til forsking. Vitskapleg tilsette kan p�leggjast � g� inn i forskargrupper.

3. Som eit ledd i den faglege styringa skal undervisningsressursar fordelast etter undervisningsbehova, og det kan innebera omstilling eller utviding av noverande kompetanseomr�de for den einskilde.

4. Det skal oppnemnast to arbeidsgrupper med tre personar for kvar gruppe for h�vesvis undervisning og forsking som skal bist� instituttleiinga med utarbeiing av retningsliner for denne faglege styringa. Instituttleiinga f�r fullmakt til � oppnemne desse personane. Arbeidet skal avsluttast i l�pet av hausten 2002.
 


M�TET BLIR LUKKA
Vi gjer merksam p� at desse sakene er unntatt fr� offentlegprinsippet.

Sak 9/2/2002 Komitee for Lasse M. Johannesens s�knad om opprykk til f�rstelektor

- Notat fr� styrar, datert 02.06.02

 

Vedtak:
Instituttleiinga f�r fullmakt til � oppnemne komiteen. Styret ber om at begge kj�nn vert representert.

Sak 10/2/2002 Forskingstermin og termin for fagleg utvikling

- Notat fr� styrar, datert 02.06.02
- S�knader

Asbj�rn Br�ndeland forlet m�tet under behandling av denne saka.

 

Vedtak:
Styret finn det vanskeleg � innvilge forskingstermin/termin til fagleg utvikling med den situasjonen instituttet er i. Desse personane f�r innvilga forskingstermin/termin til fagleg utvikling:

Even Hovdhaugen - perioden 2003 og 2004 p� bakgrunn av ein sv�rt god plan med deltaking i to store forskingsprosjekt, og siden han har hatt dekanverv i to periodar.

Asbj�rn Br�ndeland - perioden H03/V04. Ein har tru p� at resultatet av terminen vil bli betre undervisning/�kte undervisningsressursar innanfor fagmilj�et. Undervisninga p� faget blir ikkje ramma ettersom ho vil bli dekt av dei andre p� faget uten at det medf�rer kostnader for instituttet.

Marit Ruud McGhie - perioden 2003. Ho har eit sv�rt godt dr. grads prosjekt, og det er naudsynt at ho f�r h�ve til � jobbe med prosjektet samanhengande. Det vart ogs� lagt til grunn at ho er i universitetslektorstilling og ikkje har avsett tid til forsking.

Sak 11/2/2002 Eventuelt

Nytt m�te blir fastsett til torsdag 15.august

 

Ingeborg Kongslien, Instituttstyrar
Kari Winquist, Kontorsjef