Referat fra instituttstyrem�te 3/2002

Til medlemmer og varamedlemmer i instituttstyret, �konomikonsulenten, studiekonsulentane, arkivet, oppslagstavle ekspedisjonskontoret
 

V�r referanse KW
4.09 2002

Torsdag 22. 08. 2002

TIL STADES:

Instituttstyrar:

Ingeborg Kongslien

Andre representantar for det faste vitskaplege personalet:

Hanne Gram Simonsen
Inger Moen
Asbj�rn Br�ndeland
Tone Gedde

Representant for det �rem�lstilsette vitskaplege personalet:

Pia Lane

Representant for det administrative og tekniske personalet:

Kristin Hagen

Representant for studentane:

Fredrik S�fteland

Fr� administrasjonen

Kari Winquist (sekret�r)
Eirik K. Bjertn�s (�konomikonsulent)

Sakliste:

Sak 1/3/2002: Godkjenning av innkalling og sakliste.

Innkalling og saksliste vart godkjende

Sak 2/3/2002: Godkjenning av referat fr� instituttstyrem�te 1/2002

Det har ikkje kome merkander til referatet

Sak 3/3/2002: Orienteringssaker

Styraren orienterte om:

Sak 4/3/2002 Budsjettrevisjon 2002

- Notat fr� �konomikonsulent/kontorsjef, datert 12.8.02

 

Vedtak:
Revidert budsjett med kommentarar blir vedteke med dei endringar som kom fram under m�tet. Etter 10. november blir budsjettet disponert av instituttleiinga. Driftsmidlar kan unntaksvis overf�rast til 2003, men berre etter s�knad innan 10. november 2002. Oversikt over innest�ande driftsmidlar blir sendt den enkelte i god tid f�r 10. november.

Sak 5/3/2002 Budsjettframlegg 2003

- Notat fr� �konomikonsulent/ kontorsjef, datert 12.8.02

 

Vedtak:
Budsjettframlegg 2003 blir teke til etterretning. Endeleg budsjett blir vedteke seinare i haust.

Sak 6/3/2002 Modular fr� fagmilj�a p� ILF, oppf�lging av SAK 6/2/2002

Instituttstyret gjekk p� m�tet 10.06.02 gjennom alle modulforslaga fr� fagmilj�a p� instituttet og sette ned ei arbeidsgruppe som fekk i oppdrag � gjennomg� og samordne modulane med utgangspunkt i dei kommentarane som kom fram i m�tet. I samband med dette arbeidet kom gruppa fram til at ILF b�r utvikle eit profesjonsstudium for omsetjing og tolking. Bakgrunnen for eit slikt forslag er erkjenninga av at det finst langt fleire potensielle studentar til eit slikt studium enn dei som vil g� inn p� Spr�kprogrammet, ettersom det er s� store behov for kompetanse p� desse felta ute i samfunnet. Ogs� ut fr� den situasjonen ILF er i, med l�g vekttals-/studiepoengsproduksjon og som ledd i omstillingsprosjektet, meiner arbeidsgruppa at eit slikt profesjonsstudium er eit godt forslag. Fakultetsleiinga er gjort kjende med forslaget og stiller seg positive.

 

Vedtak:
Institutt for lingvistiske fag utarbeider forslag til eit profesjonsstudium i omsetjing og tolking. Arbeidet startar straks; det blir nedsett ei arbeidsgruppe leia av varastyrar. Instituttleiinga f�r fullmakt til � oppnemne dei andre medlemmene i arbeidsgruppa. Ein tek sikte p� � starte opp studiet fom haustsemesteret 2003.

Sak 7/3/2002 Modular i Humanistisk IT

- Framlegg til modular

Vedtak: Modulane blir godkjende med dei kommentarane som kom fram i m�tet. Instituttleiinga f�r fullmakt til � gje endeleg godkjenning.

Sak 8/3/2002 ILF-tenester

- Notat fr� kontorsjef, datert 01.08.02.

 

Vedtak:
ILF tenester blir oppretta som eit pr�veprosjekt innanfor omstillingsprosjektet i perioden 1.9.02-31.12.02 med mogleg forlenging. Instiuttleiinga f�r fullmakt til � tilsetje ein koordinator i 50% stilling i same periode. Styret ber om � f� ei f�rste evaluering av prosjektet, med tilr�ding om eventuell vidare drift, p� m�tet i desember.

Sak 9/3/2002 Norskundervisninga ved ILF.

- Notat fr� instituttleiinga, datert 13.8.02
- Notat fr� dei tre arbeidsgruppene

 

Vedtak:

1. Modular for norskundervisning for utlendingar (Norut og Noriut) blir godkjende med dei kommentarane som kom fram i m�tet. Timetallet i undervisningen er det ikkje tatt stilling til.

2. Ressursbruken p� norskkursa m� kuttes slik at verksemda kjem i balanse. Fagmilj�et utarbeier undervisningsplanar i samr�d med instituttleiinga. Undervisningsplanane skal ha verknad f.o.m. v�ren 03.

3. Instituttleiinga vert beden om � ta initiativ til tiltak som kan gje betre samordning mellom dei milj�a ved UiO som gjev norskundervisning for utlendingar.

4. Instituttleiinga vert beden om � ta opp til dr�fting med fakultetsleiinga sp�rsm�l om det vil v�re tenleg med ei n�rare utgreiing, i samarbeid med INL, om � overf�ra norskundervisninga for utlendingar (Norut, Noriut, evt. ogs� NOA) til INL, eventuelt sl� saman ILF og INL i sin heilskap.

Vedtaket var einstemmig med unntak av punkt 4 som vart vedtatt mot ein stemme.

Sak 10/3/2002 Omstillingsarbeidet p� ILF

- Notat fr� instituttstyrar, datert 16.8.02

 

Forslag til vedtak:
Instituttstyret sluttar seg til styrarens notat med dei kommentarane som kom fram i m�tet, og ber instituttleiinga sende det vidare til fakultetet.

Sak 11/3/2002 Eventuelt.

Ingen saker.

 

Ingeborg Kongslien, Styrar
Kari Winquist, Kontorsjef

Merkander til referatet m� vera oss i hende innen 17. september