Referat fra instituttstyrem�te 4/2002

Til medlemmer og varamedlemmer i instituttstyret, �konomikonsulenten, studiekonsulentane, arkivet, oppslagstavle ekspedisjonskontoret
 

V�r referanse KW/NK
21.10.2002

Mondag 21. 10. 2002

TIL STADES:

Instituttstyrar:

Ingeborg Kongslien

Andre representantar for det faste vitskaplege personalet:

Inger Moen
Asbj�rn Br�ndeland
Kristian Emil Kristoffersen (vara)
Herman Ruge Jervell (vara)

Representant for det �rem�lstilsette vitskaplege personalet:

Mari Myksvoll (vara)

Representant for det administrative og tekniske personalet:

Kristin Hagen

Representant for studentane:

Anna Worsley

Fr� administrasjonen

Nina Kulsrud (sekret�r)
Eirik K. Bjertn�s (�konomikonsulent)

Sakliste:

Sak 1/4/2002: Godkjenning av innkalling og sakliste.

Innkalling og sakliste blir godkjende

Sak 2/4/2002: Godkjenning av referat fr� instituttstyrem�te 3/2002

Det har ikkje kome merknader til referatet. Referatet er godkjent.

Sak 3/4/2002: Orienteringssaker

Styraren orienterte om:

Sak 4/4/2002 Masterprogram fr� ILF

 

Vedtak:
Forslaga til MA-program blir tekne til etterretning av instituttstyret. Dei einskilde emna blir behandla i eit seinare m�te der ogs� erssursvurderingar vil inng�.

Sak 5/4/2002 Endring av eksamensordninga p� TOLK101 og TOLK103

 

Vedtak:
Endringane i eksamensordninga p� TOLK101 og TOLK103 blir godkjende. Dr�ftingssaker:

Sak 6/4/2002 Budsjettframlegg 2003

Instituttstyret tek budsjettframlegget slik det no ligg f�re til etterretning. Det vart uttrykt veln�ye med at budsjettframlegget var sett opp slik at det gav s� godt innsyn i den �konomiske situasjonen.

Sak 7/4/2002 Eventuelt.

Ingen saker.

 

Ingeborg Kongslien, Styrar
Nina Kulsrud, Fung. kontorsjef

Merkander til referatet m� vera oss i hende innen 4. november.