Referat fra instituttstyrem�te 5/2002

Til medlemmer og varamedlemmer i instituttstyret, �konomikonsulenten, studiekonsulentane, arkivet, oppslagstavle ekspedisjonskontoret
 

V�r referanse KW
07.01.2003

Mondag 16. 12. 2002

TIL STADES:

Instituttstyrar:

Ingeborg Kongslien

Andre representantar for det faste vitskaplege personalet:

Inger Moen
Asbj�rn Br�ndeland
Tone Gedde
Hanne Gram Simonsen

Representant for det �rem�lstilsette vitskaplege personalet:

Forfall

Representant for det administrative og tekniske personalet:

Kristin Hagen

Representant for studentane:

Kaja Winsnes

Fr� administrasjonen

Nina Kulsrud (sekret�r)
Eirik K. Bjertn�s (�konomikonsulent)
Gunnar Geirhovd - under sak 6/5/2002

Sakliste:

Sak 1/5/2002: Godkjenning av innkalling og sakliste.

Innkalling og sakliste blir godkjende

Sak 2/5/2002: Godkjenning av referat fr� instituttstyrem�te 4/2002

Det har ikkje kome merknader til referatet. Referatet er godkjent.

Sak 3/5/2002: Orienteringssaker

Styraren orienterte om:

Sak 4/5/2002 �rsplan med budsjett 2003 for ILF

 

Vedtak:
�rsplan 2003 med budsjett blir vedteke med f�ljande endringar:

Etter 10.11.03 disponerer instituttleiinga budsjettet.

Sak 5/5/2002 Fagleg styring i undervisning og forskning

 

Vedtak:
Det vil bli foretatt ressursvurdering av alle emne. Ved fordeling av underviningsressursane skal leiinga s� langt r�d er ta omsyn til dei tilr�ingane som er skissert i notatet. Styret sluttar seg til framlegga til retningsliner n�r det gjeld � stille krav til forskingsproduksjon og deltaking i forskingsgrupper.

Sak 6/5/2002 ILF tenester

 

Vedtak:
Styret tek orienteringa om verksemda til ILF tenester til etterretning. P� grunnlag av det som er lagt fram, forlengjer styret ILF tenester og engasjementet til konsulenten til 30.6.03

Sak 7/5/2002 Disponering av ledige stillingar i administrasjonen

 

Vedtak:
ILF ber fakultetet om � f� tilsette i til saman 1,5 administrative stillingar, ei hel konsulentstilling og ei 50% f�rstekonsulentstilling. Stillingane blir lyste mellombels for eitt �r. Merkander til referatet m� vera oss i hende innen 25.1.03

 

Ingeborg Kongslien, Styrar
Kari Winquist, Kontorsjef

Merkander til referatet m� vera oss i hende innen 25.1.03