For ansatte: ILFacta | Styret: Innkallinger og protokoller | Kokebok for fagansvarlige | Sosialt

Referat fra instituttstyremøte 5/2002

Til medlemmer og varamedlemmer i instituttstyret, økonomikonsulenten, studiekonsulentane, arkivet, oppslagstavle ekspedisjonskontoret
Vår referanse KW/NK
21.10.2002

Mondag 21. 10. 2002

TIL STADES:

Instituttstyrar:

Ingeborg Kongslien

Andre representantar for det faste vitskaplege personalet:

Inger Moen
Asbjørn Brændeland
Kristian Emil Kristoffersen (vara)
Herman Ruge Jervell (vara)

Representant for det åremålstilsette vitskaplege personalet:

Mari Myksvoll (vara)

Representant for det administrative og tekniske personalet:

Kristin Hagen

Representant for studentane:

Anna Worsley

Frå administrasjonen

Nina Kulsrud (sekretær)
Eirik K. Bjertnæs (økonomikonsulent)

Sakliste:

Sak 1/4/2002: Godkjenning av innkalling og sakliste.

Innkalling og sakliste blir godkjende

Sak 2/4/2002: Godkjenning av referat frå instituttstyremøte 3/2002

Det har ikkje kome merknader til referatet. Referatet er godkjent.

Sak 3/4/2002: Orienteringssaker

Styraren orienterte om:

Sak 4/4/2002 Masterprogram frå ILF

Vedtak:
Forslaga til MA-program blir tekne til etterretning av instituttstyret. Dei einskilde emna blir behandla i eit seinare møte der også erssursvurderingar vil inngå.

Sak 5/4/2002 Endring av eksamensordninga på TOLK101 og TOLK103

Vedtak:
Endringane i eksamensordninga på TOLK101 og TOLK103 blir godkjende.
Drøftingssaker:

Sak 6/4/2002 Budsjettframlegg 2003

Instituttstyret tek budsjettframlegget slik det no ligg føre til etterretning. Det vart uttrykt velnøye med at budsjettframlegget var sett opp slik at det gav så godt innsyn i den økonomiske situasjonen.

Sak 7/4/2002 Eventuelt.

Ingen saker.

Ingeborg Kongslien, Styrar
Nina Kulsrud, Fung. kontorsjef

Merkander til referatet må vera oss i hende innen 4. november.