Innkalling til instituttstyrem�te 1/2003

Til medlemmer og varamedlemmer i instituttstyret, �konomikonsulenten, studiekonsulentene, arkivet, oppslagstavle ekspedisjonskontoret
 

V�r referanse KW
24.januar 2003

Det innkalles med dette til instituttstyrem�te torsdag 30. januar kl. 11.15 - 12.00 p� bestyrers kontor HW 526

Saksliste:

Sak 1/1/2003: Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 2/1/2003: Godkjenning av referat fra instituttstyrem�te 5/2002

Det er ikke kommet merknader til utsendt referat.

Sak 3/1/2003: Orienteringssaker

Referat fra UiOs ledersamling 27-28. januar
Referat fra Fakultetsstyrem�te 29. januar

Sak 4/1/2003 Budsjett 2003

 

Forslag til vedtak:
Budsjett 2003 blir vedtatt med de endringene som kom fram i m�tet. Etter 10. november blir budsjettet disponert av instituttledelsen.

Sak 5/1/2003 Opprettelse av Forskningskomit� for perioden 2003 - 2007

 

Forslag til vedtak:
Forskningskomit�en f�r i perioden 2003 - 2007 f�lgende sammensetning:

Leder: Hanne Gram Simonsen
Medlemmer: Kristian Emil Kristoffersen
  Geir Kirkeb�en

Sak 6/1/2003 Eventuelt


Hanne Gram Simonsen, Bestyrer
Kari Winquist, Kontorsjef

Medlemmer som ikke kan m�te, m� selv innkalle varamedlem.