Innkalling til instituttstyrem�te 2/2003

Til medlemmer og varamedlemmer i instituttstyret, økonomikonsulenten, studiekonsulentene, arkivet, oppslagstavle ekspedisjonskontoret


Vår referanse KW
8. mai 2003

Det innkalles med dette til instituttstyremøte mandag 10. mars kl. 12.15 – 14.00 på HW 536

Sakliste:

 1. Sak 1/2/2003:
  • Godkjenning av innkalling og sakliste
 2. Sak 2/2/2003:
  • Godkjenning av referat fra instituttstyremøte 1/2003
  • Det er ikke kommet merknader til utsendt referat.
 3. Sak 3/2/2003: Orienteringssaker
  • Årsrapport 2002 m/regnskap
  • Arbeide med ressursvurderinger ILF – styrer orienterer muntlig
  • Referat fra Fakultetsstyremøte 5. mars
 4. Sak 4/2/2003 Strategi og handlingsplan 2003 - 2006
  • Utkast til strategi og handlingsplan
  • Forslag til vedtak:
   Strategi og handlingsplan for perioden 2003 – 2006 vedtas med de endringene som kom fram i møtet. Instituttledelsen gis fullmakt til å iverksette tiltakene i planen.
 5. Sak 5/2/2003 Emnegrupper i Irsk
  • Notat fra studiekonsulent, (ettersendes)
  • Forslag til vedtak:
   Endringene i emnegruppene for irsk vedtas som anbefalt
 6. Sak 6/2/2003 Eventuelt


Hanne Gram Simonsen
Bestyrer Kari Winquist
Kontorsjef

Medlemmer som ikke kan møte, må selv innkalle varamedlem.