Innkalling til Instituttstyremøte 4/2003

Til medlemmer og varamedlemmer i instituttstyret,økonomikonsulenten, studiekonsulentene, arkivet, oppslagstavle ekspedisjonskontoret

Vår referanse KW 13. juni 2003

Det innkalles med dette til instituttstyremøte fredag 20. juni kl. 9.15 – 11.30 på HW 536

Sakliste:

 • Sak 1/4/2003:
  • Godkjenning av innkalling og sakliste
 • Sak 2/4/2003:
  • Godkjenning av referat fra instituttstyremøte 2/3/2003
   - Det er ikke kommet merknader til utsendt referat.
 • Sak 3/4/2003: Orienteringssaker
  • Referat fra Fakultetsstyremøte 30. april og 4. juni, se http://www.hf.uio.no/hf-sekr/fak-styr/
  • Referat fra programstyremøtene i Språkprogrammet
  • Møteplan for ILF styret høsten 2003 - vedlagt
 • Sak 4/4/2003 Budsjettrevisjon
  • Notat fra økonomikonsulent ettersendes
   Forslag til vedtak:
  • Budsjettet blir vedtatt med de endringene som kom fram i møtet. Etter 10.11.03 disponerer instituttledelsen budsjettet
  .
 • Sak 5/4/2003 Stimuleringsmidler – satser
  • Reglement for Stimuleringsmidler for vitenskapelig publikasjon ved Institutt for lingvistiske fag
   Forslag til vedtak:
  • Legges fram i møtet

   MØTE LUKKES
 • Sak 6/4/2003 Forskningstermin/fri til faglig utvikling
  • Notat fra betyrer, datert 13.6.03
   Forslag til vedtak:
  • Innstilling fra bestyrer vedtas.
 • Sak 7/4/2003 Midler til kompetanseutvikling
  • Notat fra bestyrer, datert 13.6.03
   Forslag til vedtak.
  • Innstilling fra bestyrer vedtas
 • Sak 8/3/2003 Evt.

Hanne Gram Simonsen
Bestyrer Kari Winquist
Kontorsjef


Medlemmer som ikke kan møte, må selv innkalle varamedlem.
Vedlegg

 

 

Publisert 5. sep. 2008 05:38 - Sist endret 14. apr. 2011 15:07