Referat fra instituttstyrem�te 1/2003

Til medlemmer og varamedlemmer i instituttstyret, �konomikonsulenten, studiekonsulentene, arkivet, oppslagstavle ekspedisjonskontoret

Til medlemmer og varamedlemmer i instituttstyret, �konomikonsulenten, studiekonsulentane, arkivet, oppslagstavle ekspedisjonskontoret
 

V�r referanse KW
31.januar 2003

Torsdag 30/1/2003

TIL STEDE:

Bestyrer:

Hanne Gram Simonsen

Andre representanter for det faste vitskapelige personalet:

Kristian Emil Kristoffersen
Kirsti Mac Donald
Geir Kirkeb�en
K�re Andersen (vara)

Representant for det �rem�lstilsatte vitenskapelige personalet:

Forfall

Representant for det administrative og tekniske personalet:

Lise Bakke

Representant for studentene:

Line Nordengen Gjestrum

Fra administrasjonen:

Kari Winquist (sekret�r)
Eirik K. Bjertn�s (�konomikonsulent)

Sak 1/1/2003: Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og saksliste ble godkjent

Sak 2/1/2003: Godkjenning av referat fra instituttstyrem�te 5/2002

Referatet ble godkjent

Sak 3/1/2003: Orienteringssaker

Styrer orienterte om:
Referat fra UiOs ledersamling 27-28. januar hvor spesielt aktuelle temaer var:
- Delt eller enhetlig ledelse, valgte eller ansatte ledere
Referat fra Fakultetsstyrem�te 29. januar
 

Sak 4/1/2003 Budsjett 2003

 

Vedtak:
Budsjett 2003 blir vedtatt med de endringene som kom fram i m�tet. Etter 10. november blir budsjettet disponert av instituttledelsen.

Sak 5/1/2003 Opprettelse av Forskningskomit� for perioden 2003 - 2006

 

Vedtak:
Forskningskomit�en f�r i perioden 2003 - 2007 f�lgende sammensetning:

Leder: Hanne Gram Simonsen
Medlemmer: Kristian Emil Kristoffersen
  Geir Kirkeb�en

Sak 6/1/2003 Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt

Hanne Gram Simonsen, Bestyrer
Kari Winquist, Kontorsjef

 

Frist for merknader til referatet er 15.2.03