Referat fra Instituttstyremøte 2/2003

 

Til medlemmer og varamedlemmer i instituttstyret, økonomikonsulenten, studiekonsulentene, arkivet, oppslagstavle ekspedisjonskontoret

Vår referanse KW
10.mars 2003

Mandag 10.3. 2003:

TIL STEDE:

Bestyrer:
Hanne Gram Simonsen

Andre representanter for det faste vitenskapelige personalet:

 • Kristian Emil Kristoffersen
 • Kirsti Mac Donald
 • Geir Kirkebøen
 • Kåre Andersen (vara)

Representant for det åremålstilsatte vitenskapelige personalet:
Arne Martinus Lindstad

Representant for det administrative og tekniske personalet:
Lise Bakke

Representant for studentene:

 • Kaja Winsnes
 • Kjetil Aasen

Fra administrasjonen:

 • Kari Winquist (sekretær)
 • Eirik K. Bjertnæs (økonomikonsulent)

 

 1. Sak 1/2/2003: Godkjenning av innkalling og saksliste
  • Innkalling og saksliste ble godkjent
 2. Sak 2/2/2003: Godkjenning av referat fra instituttstyremøte 1/2003
  • Referatet ble godkjent
 3. Sak 3/2/2003: Orienteringssaker
  • Årsrapport 2002 m/regnskap
  • Arbeide med ressursvurderinger ILF – styrer orienterte muntlig
  • Referat fra Fakultetsstyremøte 5. mars
   Informasjon om rapporten ”Forskning med tellekanter”
    
  • Sak 4/2/2003 Strategi- og handlingsplan 2003 - 2006
  • Utkast til strategi- og handlingsplan
  • Vedtak:
   Strategi- og handlingsplan for perioden 2003 – 2006 vedtas med de endringene som kom fram i møtet. Instituttledelsen gis fullmakt til å iverksette tiltakene i planen.
 4. Sak 5/2/2003 Emnegrupper i Irsk
  • Notat fra Rekdal/studiekonsulent
  • Vedtak:
   Endringene i emnegruppene for irsk ble vedtatt med de endringene som kom fram i møtet. Emnene må ressursvurderes på lik linje med de andre emnene på ILF.
 5. Sak 6/2/2003 Eventuelt
  • Det var ingen saker under eventuelt

 


Hanne Gram Simonsen
Bestyrer Kari Winquist
Kontorsjef

 

Frist for merknader til referatet er 31.03.03

Publisert 5. sep. 2008 05:39 - Sist endret 10. nov. 2011 18:54