Referat fra Instituttstyremøte3/2003

Til medlemmer og varamedlemmer i instituttstyret, økonomikonsulenten, studiekonsulentene, arkivet, oppslagstavle ekspedisjonskontoret

Vår referanse KW
23. mai 2003

Mandag 12.5. 2003:

TIL STEDE:

Bestyrer:

 • Hanne Gram Simonsen

Andre representanter for det faste vitenskapelige personalet:

 • Kristian Emil Kristoffersen
 • Kirsti Mac Donald
 • Anne Golden
 • Geir Kirkebøen

Representant for det åremålstilsatte vitenskapelige personalet:

 • Arne Martinus Lindstad

Representant for det administrative og tekniske personalet:

 • Lise Bakke

Representant for studentene:

 • Kaja Winsnes
 • Line Nordengen Gjestrum

Fra administrasjonen:

 • Kari Winquist (sekretær)
 • Martin P. Heitmann

 

 • Sak 1/3/2003: Godkjenning av innkalling og saksliste
  • Innkalling og saksliste ble godkjent
 • Sak 2/3/2003: Godkjenning av referat fra instituttstyremøte 2/2003
  • Referatet ble godkjent
 • Sak 3/3/2003: Orienteringssaker
  Bestyrer orienterte om:
  • Instituttets styringsdialog med dekanatet
  • ILFs høringsuttalelse vedrørende:
   • Forskning med tellekanter
   • Universitetets beslutningskapasitet og ledelse
   • ILFs høringsuttalelse er vedlagt, se også http://www.hf.uio.no/hf-sekr/fak-styr/2003/fs-protok-300403.html
  • Søknadstallene fra Samordnet opptak
  • Visebestyrer orienterte om:
   • Referat fra Fakultetsstyremøte 5. mars
   • Referat fra programstyremøtene i Språkprogrammet
   • Regnskapsrapport pr. 31.mars 03 – vedlagt dette referatet
 • Sak 4/3/2003 Fagansvarlige ved ILF
  • Notat fra kontorsjef datert 7. mai 03

  • Vedtak:
   • Lingvistikk/retorikk/irsk: 100 arbeidstimer (tilsvarer ca. 1 undervisningstime pr. uke)
   • Norskkursene/Norsk i utlandet - Inkl. med.fagspråkkurs: 170 timer (tilsvarer ca. 2 undervisningstimer pr. uke)
   • Norsk 2. språk: 200 arbeidstimer i oppstarten, H03+V04, deretter 100 tolking/oversettelse (tilsvarer ca. 2 undervisningstimer pr. uke, deretter 1)
   • SLI: 75 arbeidstimer (tilsvarer ¾ undervisningstime pr. uke)
   • Fagansvarlige bes føre en oversikt over hvilke oppgaver de utfører. I henhold til ILFs strategi- og handlingsplan skal det til enhver tid gjøres en vurdering om hvorvidt enkelte av oppgavene de fagansvarlige utfører kan overføres til administrasjonen. Uttellingen kan justeres dersom arbeidsmengden tilsier det.
 • Sak 5/3/2003 ILF tjenester - videreføring

   

  Drøftingssaker

  • Notat fra konsulenten ved ILF tjenester

  • Vedtak:
   • ILF tjenester videreføres som eksternt prosjekt fram til 30.6.04
 • Sak 6/3/2003 Ressursvurderinger
  • Informasjon om og gjennomgang av beregningsmodellen som brukes til
   ressursvurderingene. Saken tas opp på neste møte.
 • Sak 7/3/2003 Forskningsgrupper – hvordan videreføre disse
  • Saken ble drøftet i lys av ”Forskning med tellekanter” og ILFs lunsjmøte.
   - De forskningsgruppene som er klare til etablering gjør det og presenterer seg på web.
 • Sak 8/3/2003 Humanioradagene
  • ”Øyer” fremmes som forslag fra ILF.
 • Sak 9/3/2003 Evt.
  • Studentrepresentantene uttrykte bekymring i forbindelse med muligheter for dobbeltbooking av eksamensdatoer fra høstsemesteret 2003

 


Hanne Gram Simonsen
Bestyrer Kari Winquist
Kontorsjef


Neste instituttstyremøte er fredag 20. juni kl. 09.15
Frist for merknader til referatet er 6. juni

 

Publisert 5. sep. 2008 05:39 - Sist endret 10. nov. 2011 19:04