REFERAT FRA INSTITUTTSTYREMØTE4/2003

Til medlemmer og varamedlemmer i instituttstyret, økonomikonsulenten, studiekonsulentene, arkivet, oppslagstavle ekspedisjonskontoret

 

Vår referanse KW
26. juni 2003

Fredag 20.6. 2003

TIL STEDE:

Bestyrer:

 • Hanne Gram Simonsen

   

Andre representanter for det faste vitenskapelige personalet:

 • Kristian Emil Kristoffersen
 • Anne Golden
 • Elizabeth Lanza

   

Representant for det åremålstilsatte vitenskapelige personalet:

 • Arne Martinus Lindstad

   

Representant for det administrative og tekniske personalet:

 • Lise Bakke

   

Representant for studentene:

 • Kaja Winsnes
 • Line Nordengen Gjestrum

   

Fra administrasjonen:

 • Kari Winquist (sekretær)
 • Martin P. Heitmann

   

Forfall:

 • Geir Kirkebøen
 • Kirsti Mac Donald

   

Saker

 • Sak 1/4/2003: Godkjenning av innkalling og saksliste
  • Innkalling og saksliste ble godkjent
 • Sak 2/4/2003: Godkjenning av referat fra instituttstyremøte 3/2003
  • Referatet ble godkjent
 • Sak 3/4/2003: Orienteringssaker
  Bestyrer orienterte om:
  • Referat fra Fakultetsstyremøte 4. juni, se http://www.hf.uio.no/hf-sekr/fak-styr/
  • Visebestyrer refererte fra programstyremøte i Språkprogrammet
  • Møteplan for ILF styret høsten 2003 ble framlagt
 • Sak 4/4/2003 Budsjettrevisjon
  • Økonomikonsulenten redegjorde for revidert budsjett
   Vedtak:
  • Budsjettet blir vedtatt slik det ble lagt fram i møtet. Etter 10.11.03 disponerer instituttledelsen budsjettet.
 • Sak 5/4/2003 Stimuleringsmidler – satser
  • Reglement for Stimuleringsmidler for vitenskapelig publikasjon ved Institutt for lingvistiske fag
   Vedtak:
  • Satsene for 1999 videreføres også for 2002

   MØTET BLE LUKKET
 • Sak 6/4/2003 Forskningstermin/fri til faglig utvikling
  • Notat fra betyrer, datert 13.6.03
   Vedtak:
   Følgende personer tildeles termin til faglig oppdatering:
  • Roger Solberg V2004
  • Bård Sandvei H2004
  • Liv A. Harnæs V2004
   Følgende personer tildeles forskningstermin:
  • Ingeborg Kongslien V2004/H2005
  • Geir Kirkebøen V2004
  • Helene Uri H2004

   Enkelte av de som ble tildelt termin ble bedt om å endre/utfylle sine planer for terminen.
 • Sak 7/4/2003 Midler til kompetanseutvikling
  • Notat fra bestyrer, datert 13.6.03
   Vedtak.
  • Lasse Morten Johannesen gis fri til faglig oppdatering innenfor fagområdet Oversettelse/tolking H2003.
  • Liv Jorunn Bakkejord gis fri til faglig oppdatering innefor feltet Norsk som andrespråk H2003.06.26
  • Begge fritas fra vervene som fagansvarlig.


Hanne Gram Simonsen
Bestyrer Kari Winquist
Kontorsjef

 

Frist for merknader er 15. juli

 

Publisert 5. sep. 2008 05:39 - Sist endret 14. apr. 2011 15:11