Referat fra Instituttstyremøte 5/2003

Til medlemmer og varamedlemmer i instituttstyret,
økonomikonsulenten, studiekonsulentene,
arkivet, oppslagstavle ekspedisjonskontoret

 

Vår referanse KW
16. september 2003


Mandag 15.6. 2003

TIL STEDE:

Bestyrer:
Hanne Gram Simonsen

Andre representanter for det faste vitenskapelige personalet:
Kristian Emil Kristoffersen
Anne Golden
Geir Kirkebøen

Representant for det åremålstilsatte vitenskapelige personalet:
Arne Martinus Lindstad

Representant for det administrative og tekniske personalet:
Lise Bakke Brøndbo

Representant for studentene:
Ingen møtte


Fra administrasjonen:
Kari Winquist (sekretær)

 • Sak 1/5/2003: Godkjenning av innkalling og saksliste
  • Innkalling og saksliste ble godkjent.
  • Det ble bemerket at innkalling og sakspapirer kom sent
 • Sak 2/5/2003: Godkjenning av referat fra instituttstyremøte 4/2003
  • Referatet ble godkjent
 • Sak 3/5/2003: Orienteringssaker
  Bestyrer orienterte om:
  • Referat fra Fakultetsstyremøte 3. september, se http://www.hf.uio.no/hf-sekr/fak-styr/
  • Forslag til nye reglementer for institutter og fakulteter som skal opp i Fakultetsstyret 17.9.
  • Forskning med tellekanter – høringsfrist utsatt til 1.12.03 – saken skal drøftes i fagmiljøene
  • Funksjonsbeskrivelse for fagansvarlige ved ILF
  Visebestyrer orienterte om:
  • TOLK 2004

  Kontorsjef orienterte om:
  • egnskapsrapport pr. 31.7.03
  • Budsjettforslag 2004
  • Studenttallene for ILF høsten 03
 • MØTET LUKKES
 • Sak 4/5/2003 Klage på tildeling av forskningstermin
  • Klage fra Helene Uri, datert 24.7.03
  • Notat fra bestyrer, datert 28.8.03
  • Det ble votert over følgende forslag til vedtak:

   Forslag fra Geir Kirkebøen:
   Helene Uri tildeles forskningsterminV/H 2004. Forutsetningen er at revidert, utvidet prosjektbeskrivelse leveres innen 1. november
   2 stemte for – 5 stemte mot

   Forslag fra bestyrer:
   Helene Uri tildeles forskningstermin i et semester (vår eller høst 2004), med mulighet for forlengelse nok et semester etter nærmere vurdering i midten av første semester. Forutsetningen er at revidert, utvidet prosjektbeskrivelse leveres innen 1. november.
   Forslaget ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer.
 • Sak 5/5/2003 Eventuelt
  • Kirsti Mac Donald ba om at innkallinger og referater vedlegges ILFacta

 

Hanne Gram Simonsen
Bestyrer Kari Winquist
Kontorsjef

Merknader til referatet må leveres innen 3. oktober.

Publisert 5. sep. 2008 05:39 - Sist endret 14. apr. 2011 15:12