Referat fra Instituttstyremøte 7/2003

Til medlemmer og varamedlemmer i instituttstyret,
økonomikonsulenten, studiekonsulentene,
arkivet, oppslagstavle ekspedisjonskontoret

 

Vår referanse KW
18. november 03


Mandag 17.11. 2003


TIL STEDE:

Bestyrer:
Hanne Gram Simonsen

Andre representanter for det faste vitenskapelige personalet:
Kristian Emil Kristoffersen
Geir Kirkebøen
Anne Golden
Kirsti Mac Donald

Representant for det åremålstilsatte vitenskapelige personalet:
Forfall

Representant for det administrative og tekniske personalet:
Lise Bakke Brøndbo

Representant for studentene:
Ingen møtte


Fra administrasjonen:
Kari Winquist (sekretær)

 

 • Sak 1/7/2003: Godkjenning av innkalling og saksliste
  • Innkalling og saksliste ble godkjent.
  • Innkalling og referater sendes heretter også som vedlegg til epost
  • Det ble meldt en sak til eventuelt.
 • Sak 2/7/2003: Godkjenning av referat fra instituttstyremøte
  • Det var ingen merknader til referatet
 • Sak 3/7/2003: Orienteringssaker
  • Instituttbestyrer orienterte fra møte i fakultetsstyret 12. november
  • Visebestyrer orienterte fra møtene i programstyret for Språkprogrammet
   24.9 og 29.10.
  • Instituttbestyrer orienterte om saker som ILF har fremmet for Studiestyret
  • Møte lukkes.
 • Sak 4/7/2003 Sak unntatt fra offentlighet.

 

Frist for merknader er 1. desember 03

 

Hanne Gram Simonsen
Bestyrer Kari Winquist
Kontorsjef

 

Publisert 5. sep. 2008 05:39 - Sist endret 10. nov. 2011 19:06