referat 02.04.01. INL

Referat fra styremøte 2. april kl. 09.15 i sem.rom 322 HW

Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap, UiO


Til stede: Hans H. Skei (møteleder), Eskil Hanssen, Jorunn Hareide (ikke til stede under sak 22/01), Jon Haarberg, Ruth Vatvedt Fjeld, Laurits Killingbergtrø, Helge Gundersen, Anne Engø, Sigrid Nesje, Vidar Lynghammar, Kjetil Aasen, Frøydis Eriksen, Ellen Wingerei (referent)

SAK 18/01

a)Godkjenning av referat fra styremøtet 5. mars, innkalling og sakliste

Referat fra møte 5. mars ble godkjent. Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

b) Orienteringssaker

Personalsaker

 • Laila Sakshaug er ansatt som postdoktorstipendiat på prosjektet ”Frå gammalnorsk til nynorsk”(prosjektleder: Jan Terje Faarlund) fra 1. august 2001.
 • Åse Marie Ommundsen er ansatt som stipendiat på prosjektet ”Litteratur for barn eller voksen? Når grensene mellom barne- og voksenlitteratur viskes ut” fra 1. august 2001.
 • Åse Wetås har fått forlenget sin tilsetting som universitetslektor fra og med 15.03. til og med 30.04.2001
 • Terje Svardal har fått forlenget sin tilsetting som forskningsassistent på prosjektet Norsk ordbok fra og med 01.04. til og med 30.06.2001

Annet

Det var kommet 15 søknader om støtte til vit./faglige reiser innen fristen, 15.03. Tildeling er foretatt.

Følgende konferanser der INL er medarrangør, finner sted i vårsemesteret 2001:

 • Garborg-konferanse 22. – 23. mars
 • Genres and Discourses in Education, Work and Cultural Life: Encounters of Academic Disciplines on Theories and Practices, 13. – 16. mai.
 • Konferanse om norsk etterkrigsdramatikk, 21. – 22. mai
 • Short Fiction, juni

SAK 19/01

Søknader om forskningstermin 2002

Følgende har søkt om forskningstermin innen 20. mars: Kjell Ivar Vannebo (vår/høst 2002), Irene Iversen (høst 2002), Ragnhild Reinton (vår 2002)

Sakspapir: Notat fra bestyrer

Vedtak: Søknadene om forskningstermin innvilges i hht forslagene i bestyrers notat.

SAK 20/01

Utlysing av universitetslektorat i dansk

Sakspapir: Forslag til stillingsomtale

Vedtak: Styret slutter seg til forslaget til stillingsomtale

SAK 21/01

Universitetslektorat i islandsk – oppnevning av sakkyndig komité

Disse har søkt stillingen innen søknadsfristens utløp, 13.02.01:

 • Jón Gislason
 • Þórdur Ingi Gudjónsson
 • Elín Bára Magnúsdottir

Vedtak: Styret oppnevner følgende sakkyndige komité: Arne Torp, Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap, Oslo, Jon Gunnar Jørgensen, Prosjektet Henrik Ibsens skrifter, Oslo, Ásdís Egildsóttir, Islands universitet, Reykjavík.

SAK 22/01

Søknad om delvis frikjøp fra undervisning høsten 2001

Sakspapir: Søknad fra Jorunn Hareide

Vedtak: Jorunn Hareide innvilges frikjøp fra 3 uketimers undervisning i høstsemesteret 2001 mot at restbevilgningen fra Norsk språk- og litteraturselskap stilles til INLs disposisjon.

SAK 23/01

Evaluering av bokmålsseksjonen, Seksjon for leksikografi og målføre

Sakspapir: Evalueringsrapport v/Stig Johansson

Brev fra bestyrer til SLM med anmodning om høring

Høringsuttalelse fra Ruth V. Fjeld, Boye Wangensteen og Tor Guttu

Notat fra bestyrer

Vedtak: Rapporten med dens anbefalinger, med unntak av det som gjelder Norsk Riksmålsordbok, tas til etterretning. Den vil sammen med evalueringsrapportene for Målførearkivet og Seksjon for namnegransking samt forprosjektrapporten for NO, danne grunnlag for en samlet vurdering av samlingsseksjonene ved INL i forhold til den reelle fagdimensjoneringen dagens rammebetingelser gir grunnlag for. Dette vil skje i samarbeid med dekanus ved HF, og deretter legges frem for Styret ved INL.

SAK 24/01

Eventuelt

Ingen saker

Hans H. Skei, bestyrer, Ellen Wingerei, kontorsjef

Publisert 5. sep. 2008 05:57 - Sist endret 18. juni 2010 14:48