referat 05.03.01. INL

Referat fra styremøte 5. 3.01 kl. 09.15, sem.rom 322 HW

Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap


Til stede: Hans H. Skei (møteleder), Anne-Birgitte Rønning, Per Thomas Andersen, Eskil Hanssen, Jorunn Hareide, Ruth Vatvedt Fjeld, Botolv Helleland, Laurits Killingbergtrø, Helge Gundersen, Anne Engø, Sigrid Nesje, Vidar Lynghammar, Kjetil Aasen, Frøydis Eriksen, Gro Samdal (under sak 8, 9, 10 og 11), Ellen Wingerei (referent)

SAK 08/01

Godkjenning av referat fra styremøtet 29. januar, innkalling og sakliste

Referat fra møte 18. desember ble godkjent. Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Orienteringssaker

Personalsaker

 • Magnus Rindal har fått innvilget forlenget permisjon fra sin stilling til 30.april 2002.
 • Henrik Helliesen Langeland er ansatt som stipendiat fra 1. mars 2001.
 • Gitte Moses stilling som dansklektor er forlenget til 31. desember 2001.

Annet

 • Ved søknadsfristens utløp var det kommet 3 søknader til det utlyste lektoratet i islandsk.
 • Jahn Thon disputerer for graden doctor artium lørdag 9. juni. Prøveforelesningene blir holdt fredag 8. juni.
 • Anne Kari Skardhammer disputerte for graden doctor artium lørdag 17. februar med avhandlingen: Poetikk og livstolkning i Christian Matras’ lyrikk – med et tillegg om Matras og færøysk lyrikk.
 • Laila Akslen har levert inn avhandlingen Femfaldig festbarokk. Norske perikopedikt til kyrkjelege høgtider og søker om å få bedømt den for graden doctor philosophiae.
 • Instituttet har foreslått følgende komité: Fil.dr. Valborg Lindgärde, Stockholm, Dr. phil. Peer E. Sørensen, Aarhus og Dr. art. Jon Haarberg, Oslo.
 • Norges Forskningsråd har gitt en tilleggsbevilgning til prosjektet ”Frå gammalnorsk til nynorsk” (Prosjektleder Jan Terje Faarlund) til et postdoktorstipend til Laila Sakshaug i 3 år.
 • Norsk Ordbok 2014 – saken ligger hos rektor, som kontakter Kulturdepartementet. Det Norske Samlaget har søkt Norsk språkråd om en tilleggsbevilgning for å ansette prosjektleder allerede i 2001.
 • Instituttet markerer utgivelsen av Olaf Øyslebøs etterlatte manuskript (Mauritz Hansens fortellekunst) med en sammenkomst 3. april.
 • Som ledd i tradisjonen med å invitere vinnere av Nordisk råds litteraturpris til å holde gjesteforelesning ved instituttet, har Jan Kjærstad takket ja til å forelese 20. mars.

SAK 09/01

Årsrapport og regnskap for 2000

Sakspapir: Forslag til årsrapport. Regnskap

Vedtak: Styret godkjenner årsrapport og regnskap for 2000

SAK 10/01

Revidert årsplan og revidert budsjett for 2001

Sakspapir:
Forslag til revidert årsplan

Forslag til revidert budsjett

Notat fra bestyrer om budsjettsituasjonen

Vedtak: Styret godkjenner årsplan og budsjett for 2001 med de endringer som kom fram i møtet.

SAK 11/01
Fordeling av stimuleringsmidler mellom veileder og institutt

Sakspapir: Notat fra bestyrer

Vedtak: Med virkning fra og med inneværende år blir stimuleringsmidlene fordelt likt mellom veileder og institutt (50%/50%). I budsjettet som blir lagt fram for styret, er en slik ordning innberegnet.

SAK 12/01

Søknad om frikjøp

Sakspapir: Søknad fra Otto Hageberg om frikjøp fra undervisningsdelen i 10 mndr. fra høstsemesteret 2001

Vedtak: Otto Hageberg innvilges frikjøp fra undervisning i en periode på 10 måneder fra høsten 2001 mot at stipendmidler stilles til INLs disposisjon.

SAK 13/01

Søknad om frikjøp

Sakspapir: Søknad fra Kristoffer Kruken om permisjon med lønn i 3 måneder i vårsemesteret 2001

Vedtak: Kristoffer Kruken innvilges permisjon med lønn i en periode på 3 måneder mot at stipendmidler stilles til INLs disposisjon.

SAK 14/01

Søknad om frikjøp

Sakspapir: Søknad fra Finn-Erik Vinje om permisjon uten lønn i høstsemesteret 2001

Vedtak: Finn-Erik Vinje innvilges permisjon uten lønn i høstsemesteret 2001. Nøyaktig dato for permisjonens begynnelse avtales med søkeren.

SAK 15/01

Revisjon av nordiskfaget

Komitéens innstilling har vært på høring i fagmiljøet med høringsfrist 31. januar. Innstillingen ble sendt som sakspapir til styremøtet 18.12.00.

Sakspapir: Referat fra lærermøtet ved Seksjon for nordisk språk og litteratur 08.02.01

Høringsuttalelser fra:

 • Eric Papazian
 • Frøydis Hertzberg, Geirr Wiggen
 • Sverre Johnsen, Klaus J.G. Myrvoll, Anders Olsen, Kjetil Aasen
 • Kristin Bakken, Ruth V. Fjeld, Arne Torp, Hans-Olav Enger, Kjartan Ottosson
 • Seksjon for namnegransking
 • Kjell Lars Berge
 • Torill Steinfeld
 • Seksjon for leksikografi og målføregransking
 • Jan Terje Faarlund
 • Fagutvalget ved Seksjon for nordisk språk og litteratur høsten 2000

Notat fra bestyrer

Vedtak: Seksjonsleder ved SNO blir bedt om å oppnevne en abeidsgruppe som skal føre studieplanarbeidet ved seksjonen videre med grunnlag i høringsuttalelser og de synspunktene som kom fram på lærermøtet 8. februar. Gruppen bes levere sin innstilling innen 1.6.2001.

SAK 16/01

Evaluering av målførearkivet

Styret fattet følgende vedtak i møte 5. juni 2000: ”Instituttet bed professor emeritus Arnold Dalen, NTNU om å sjå nærare på alle sider ved Målførearkivet og gjere framlegg om korleis samlingane kan ivaretakast og kva for kompetanse (innafor to stillingar) fagområdet treng framover.”

Sakspapir:

Evalueringsrapport utarbeidet av Arnold Dalen

Talatrosten 1983: Amund B. Larsens oppskrifter i Norsk målførearkiv

Notat fra bestyrer

Vedtak:

Styret tilrår at de konkrete arbeidsoppgavene med å rydde og ordne i materialet ved Målførearkivet, bl.a. ved å overføre noe til andre institusjoner, blir satt i gang så fort INL har ressurser til arbeidet.

Styret holder fast på fakultetets fagdimensjoneringsvedtak fra 1999 som innebærer at to stillinger er knyttet til Målførearkivet. En vil derfor gå inn for tilsetting i disse stillingene når dette ut fra ledighet og økonomi blir mulig.

SAK 17/01

Eventuelt

Ingen saker

Blindern, 05.03.01

Hans H. Skei, bestyrer , Ellen Wingerei, kontorsjef

Publisert 5. sep. 2008 05:58 - Sist endret 18. juni 2010 14:48