styrereferat INL 070403

 

 

REFERAT FRA STYREMØTE 7. APRIL 2003

Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap

 

Til stede: Hans H. Skei (møteleder), Per Thomas Andersen (t.o.m. sak 18), Ruth Vatvedt Fjeld, Jorunn Hareide, Botolv Helleland, Arne Torp, Dagfinn Worren, Ragnhild Reinton, Ellen Skolseg, Sigrid Nesje, Mons Thyness, Janne Gro Rygg, Ellen Wingerei (referent).

 

SAK 14/03

 

Referat fra styremøte10. mars ble godkjent. Det var ingen merknader til innkalling og sakliste. Det ble meldt én ekstrasak.

 

Orienteringssaker

 

Personalsaker

  • Christian Refsum er tilsatt midlertidig som førstelektor ved Seksjon for allmenn litteraturvitenskap i perioden 01.07.03 til 30.06.06.
  • Mathilde Skoies engasjement på prosjektet ”Lesekunst” er forlenget til 15.09.03 for at hun i 15% stilling skal følge opp studenter på modul 1 som skal avlegge eksamen i august.
  • Hilde Lyng er engasjert i 60% stilling til 31.05.03 som forskningsassistent på prosjektet ”Digitalisering av lydbånd”, som er delfinansiert av Norsk kulturråd.

 

Annet

  • Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) har i sitt årsmøte tilbudt seg å finansiere en stilling i sakprosa ved INL i 3 år fra 01.01.04 på de betingelser som ligger i INLs styrevedtak av 27.01.03 (SAK 04/03).
  • Midler til faglig/vitenskapelige reiser er tildelt etter søknad med til sammen kr 124 000.
  • Fakultetsledelsen gjennomførte styringsdialog med instituttet 18.03.03.
  • De to stillingene som ble vedtatt utlyst i styremøte 10.03.03, vil bli behandlet i fakultetets arbeidsutvalg 09.04.03.
  • Fordi det har blitt stilt spørsmål om overgangsordningene for hovedfagsstudenter i forbindelse med studiereformen, orienterte møteleder om at instituttet fastholder sitt vedtak av 27.01.03.

 

SAK 15/03 Søknad om forskningstermin for 2004

 

Sakspapir: Notat fra bestyrer med forslag til tildeling av forskningsterminer

 

Seksjon for allmenn litteraturvitenskap

Anne Birgitte Rønning, høst 04

Drude von der Fehr, høst 04 og vår 05

 

Vedtak: Styret innvilger forskningstermin i henhold til søknad.

 

Seksjon for nordisk språk og litteratur – litteratur

Gudleiv Bø, høst 04 og vår 05

Liv Bliksrud, høst 04

 

Vedtak: Styret innvilger forskningstermin i henhold til søknad.

 

Seksjon for nordisk språk og litteratur – språk

Svein Lie, vår 04 og høst 04

Kjell Lars Berge, høst 04 og vår 05

Finn-Erik Vinje, vår 04 og høst 04

           

Vedtak: De tre søkerne innvilges forskningstermin under forutsetning av at det på seksjonsnivå gjøres avtaler som innebærer at ikke alle tre er borte i høstsemesteret 2004.

 

Seksjon for leksikografi og målføregransking

Tor Guttu, vår 04 og høst 04

 

Vedtak: Tor Guttus søknad om forskningstermin oversendes Det historisk-filosofiske fakultet for vurdering der.

 

 

SAK 16/03 Søknad fra Arne Melberg om frikjøp i forbindelse med NFR-prosjektet ”Aesthetics at Work”

 

Sakspapir: Søknad fra Arne Melberg. Notat fra bestyrer med forslag til vedtak

 

Vedtak: I samråd med seksjonsleder ved Seksjon for allmenn litteraturvitenskap innrømmes Arne Melberg frikjøp fra undervisningsdelen av sin stilling i perioden høst 03 t.o.m. vår 05. Instituttet vil komme tilbake til muligheten for ytterligere frikjøp før periodens utløp.

 

SAK 17/03 Styrking av universitetets beslutningskapasitet og handleevne – Konsekvenser for styring og ledelse – Høringsuttalelse

 

Sakspapir: Høringsnotat med oversendingsbrev. Notat fra tjenestemannsorganisasjonene.

Forslag til høringsuttalelse fra INL

 

Vedtak: Styret slutter seg til utkastet til høringsuttalelse med de endringer som kom fram i møtet, og ber om at uttalelsen oversendes Det historisk-filosofiske fakultet.

 

SAK 18/03 Forskning med tellekanter. Publiseringsutvalgets innstilling – Høringsuttalelse

 

Sakspapir: Innstillingen med vedlagte tabeller er sendt alle ansatte elektronisk. Forslag til høringsuttalelse fra INL

 

Vedtak: Styret slutter seg til utkastet til høringsuttalelse med de endringer som kom fram i møtet, og ber om at uttalelsen oversendes Det historisk-filosofiske fakultet.

 

SAK 19/03 Fremtiden for Gammelnorsk ordboksverk

 

Sakspapir: Notat fra Bjørn Eithun og Erik Simensen. Notat fra bestyrer

 

Vedtak: Bestyrer får i oppdrag å arbeide videre med de spørsmålene som gjelder fremtiden for Gammalnorsk ordboksverk.

 

SAK 20/03 EKSTRASAK

Søknad fra Harald Bache-Wiig om frikjøp

 

Sakspapir: Søknad fra Harald Bache-Wiig

 

Vedtak: Søknaden fra Harald Bache-Wiig om frikjøp fra undervisningsdelen av stillingen (50%) i perioden 01.09.03 – 01.12.03 innvilges under forutsetning av at Seksjon for nordisk språk og litteratur klarer å skaffe tilfredsstillende vikarordning.

 

SAK 21/03 Eventuelt

Ingen saker var meldt

 

09.04.03

 

Ellen Wingerei, kontorsjef           Hans H. Skei, bestyrer

Publisert 5. sep. 2008 05:58 - Sist endret 13. nov. 2011 20:15