referat 08.10. INL

REFERAT FRA STYREMØTE 8. OKTOBER 2001

Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap

Til stede: Hans H. Skei (møteleder), Anne Birgitte Rønning, Per Thomas Andersen, Eskil Hanssen, Ruth Vatvedt Fjeld, Laurits Killingbergtrø, Andreas Bjørkum, Kristoffer Kruken, Hans-Olav Enger, Anne Engø, Sigrid Nesje, Odd Eirik Færevåg, Anja Streitlien, Vidar Lynghammar, Ellen Wingerei (referent)

SAK 33/01

Godkjenning av referat fra styremøtet 27. august, innkalling og sakliste

Referat fra møte 27. august ble godkjent. Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Orienteringssaker

a)Personalsaker

Ellen Wingereis vikariat som kontorsjef er forlenget til 31.12.2002.

Sigrid Nesjes vikariat som studiekonsulent er forlenget til 31.12.2002.

b) Annet

Ved søknadsfristens utløp, 14. september, var det kommet 14 søknader til det ledige dansklektoratet. Komitéarbeidet foregår i disse dager ved Uddannelsesstyrelsens Lektorsudvalg i København.

Kristin Bakken har vært engasjert i én måned for å evaluere nettbasert hovedfag i nordisk språk. Evalueringsrapporten er oversendt HF-fakultetet med anmodning om at den videresendes SOFF. Rapporten ble sendt styret til orientering.

Seksjon for nordisk språk og litteratur har utarbeidet høringsuttalelse om ”Tid for læring – Et diskusjonsnotat om lærerutdanning ved UiO”. Høringsuttalelsen er sendt HF-fakultetet som INLs uttalelse. Uttalelsen ble sendt styret til orientering sammen med særuttalelse fra Hilde Sandvik. ”Tid for læring” finnes på www.admin.uio.no/sfa/notater.

HF-instituttene vil i høst få omstillingsmidler til arbeidet med modulisering og studiekvalitet som tilsvarer lønnsmidler i én måned. INL har søkt om og fått midler for ytterligere to måneder.

INL har etter søknad sammen med ILF mottatt 20 000 i omstillingsmidler fra HF-fakultetet til skolerettet utdanning for lærere i nordisk språk og litteratur og norsk som andrespråk. Seminar er under planlegging og vil bli gjennomført 20.11.01.

Førsteamanuensis Lars Nylander, NTNU, har søkt om opprykk til professor. HF-fakultetet ved UiO har fått ansvar for opprykkssøknader i allmenn litteraturvitenskap, og INL er blitt bedt om å komme med forslag til bedømmelseskomité.

Instituttene er bedt om å komme med innspill innen 31.10 til fakultetets høringsuttalelse i forbindelse med forslag til endringer i Universitets- og høgskoleloven. Bestyrer utarbeider INLs uttalelse i samarbeid med seksjonslederne.

ALLEX-prosjektet har fått en tildeling fra NUFU på NOK 7,4 mill. for perioden 2002-2005.

Etter vedtak i kollegiet 03.09.01 ble Hans H. Skei bedt om å lede et interimsstyre på fem medlemmer for å forberede NO2014.

Etter fakultetets vedtak er all ny fagdimensjonering lagt på is inntil ny utdanningsreform er innført.

SAK 34/01

Revisjon av studieplan nordisk hovedfag

Sakspapir:

Notat fra Jorunn Hareide

Forslag til revidert studieplan

Vedtak: Styret slutter seg til endringene i studieplanen for nordisk hovedfag. Seksjonen gis i oppdrag å redigere planen i henhold til synspunktene som kom fram i møtet.

SAK 35/01

Ny vurdering av rekrutteringssituasjonen og oppdatering av ”Fakultetets rekrutteringspolitikk 1999-2005”

Sakspapir:
Brev fra HF-fak. 01.09.01

Notat ”Fakultetets rekrutteringspolitikk 1999-2005”

Brev fra HF-fak. 10.09.01

Notat om forskning og rekruttering, 03.09.01

Notat fra bestyrer

Vedtak: Styret slutter seg til bestyrers notat og gir ham fullmakt til å sluttføre notatet i henhold til synspunkter som kom frem i møtet.

SAK 36/01

Universitetslektorat i islandsk – forslag til innstilling

Sakspapir: Stillingsomtale

Uttalelse fra sakkyndig komité (konfidensielt)

Forslag til innstilling legges frem på møtet

Vedtak: Styret slutter seg komitéens uttalelse. Hvis bestyrers endelige innstilling etter telefonintervju avviker fra komitéens forslag til rangering, skal styret ha saken til ny behandling.

SAK 37/01

Utlysing av førsteamanuensisstilling i allmenn litteraturvitenskap

Sakspapir: Utkast til stillingsomtale/utlysingstekst

Vedtak: Styret slutter seg til utkastet til stillingsomtale.

SAK 38/01

Førsteamanuensisvikar ved Seksjon for allmenn litteraturvitenskap i vårsemesteret 2002

Sakspapir: Notat fra bestyrer med forslag til vedtak

Vedtak:

Styret går inn for at det blir tilsatt fulltidsvikar i førsteamanuensisstilling ved Seksjon for allmenn litteraturvitenskap i vårsemesteret 2002. Styret går videre inn for at Kjersti Bale tilsettes i vikariatet.

SAK 39/01

Oppnevning av medlemmer til NORLAs styre og faglige råd

Sakspapir: Notat fra Harald Bache-Wiig

Vedtak:

INL oppnevner ett styremedlem til NORLA – enten fra SNO eller SAL

INL oppnevner en representant til hvert av de faglige rådene i NORLA (skjønnlitteratur og faglitteratur). Representanten i det skjønnlitterære rådet hentes fra SNO eller SAL, mens representanten i det faglitterære rådet kan hentes fra andre fagmiljøer ved UiO.

Sak 40/01

Eventuelt

Det var ingen saker under Eventuelt.

Blindern, 09.10.01

Hans H. Skei

bestyrer

Ellen Wingerei

kontorsjef

Publisert 5. sep. 2008 05:58 - Sist endret 18. juni 2010 14:48