styrereferat INL 100303

REFERAT FRA STYREMØTE 10. MARS 2003

Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap

Til stede: Hans H. Skei (møteleder), Per Thomas Andersen (gikk under sak 11/03), Ruth Vatvedt Fjeld, Botolv Helleland, Arne Torp, Dagfinn Worren, Ragnhild Reinton, Svein Lie, Hanne Lauvstad, Sigrid Nesje, Mons Thyness, Ingunn Wetterstad, Åshild Søfteland, Martin Heitmann (sak 08/03 og 09/03), Ellen Wingerei (referent)

SAK 08/03

Referat fra styremøte 27. januar ble godkjent. Det var ingen merknader til innkalling og sakliste

Orienteringssaker

a) Personalsaker

  • Dagne Groven Myhren sluttet i stillingen som professor II 28.02.03 ved femårskontraktens utløp.
  • Ola Nordenfors har bedt om at hans tilsetting blir prolongert med ett år. Han vil ved utgangen av 2003 ha vært ansatt i til sammen seks år, som er normalperioden for sendelektorer. Søknaden er videresendt fakultetet der vi ber om å få forlenge tilsettingen med ett år, dvs. hele 2004 fremfor snarest mulig å lyse ut stillingen med henblikk på nyansettelse. Den viktigste begrunnelsen er innføringen av kvalitetsreformen fra høsten 2003. Søknaden er innvilget og tilsettingen er forlenget i samsvar med vårt forslag.

b) Annet

  • Harald Hornmoen har levert inn avhandlingen Forskningsjournalistikk i en brytningstid. Kritisk diskursanalyse av amerikansk ”science journalism” på 1900-tallet for graden doctor artium. INL er blitt bedt om å oppnevne komité og har foreslått følgende komité for fakultetet: professor Per Ledin, Stockholms universitet, professor Søren Kjørup, Roskilde universitetscenter og førsteamanuensis Anne Birgitte Rønning, UiO.
  • Emnene til mastergradsstudiene er i ferd med å ferdigstilles. De emnene som tilbys som fordypningsemner i bachelorgraden, vil stort sett også bli tilbudt i mastergraden både som 10-poengs og 20-poengs emner. Mastergradsemnene sendes HF-fakultetet til godkjenning i løpet av uke 11.
  • Den administrative plasseringen av de fleste studieprogrammene er nå klarlagt, og INL har fått ansvar for å administrere litteraturprogrammet. INL vil sannsynligvis også bli bedt om å administrere estetikkprogrammet.
  • Undervisningsplan for INL for de neste tre studieårene er utarbeidet. Planene sendes styret til orientering.

SAK 09/03 Årsrapport og regnskap for 2002

Sakspapir: Utkast til årsrapport for 2002. Regnskap for 2002

Vedtak: Styret godkjenner årsrapport og regnskap for 2002 med de endringer som kom fram i møtet.

SAK10/03

Universitetslektorat i allmenn litteraturvitenskap – midlertidig tilsetting for tre år

Sakspapir: Utlysingstekst

Uttalelse fra den sakkyndige komiteen, datert 20.12.02

Uttalelse fra intervjugruppen, datert 12.02.03

Merknad fra søker til sakkyndig uttalelse, datert 13.01.03

Brev til rektor fra søker, datert 13.02.03

Fakultetets svarbrev til søker, datert 17.02.03

Svar fra sakkyndig komité til merknad fra søker, datert 19.02.03

Vedtak: Styret innstiller i samsvar med uttalelsene fra den sakkyndige komiteen og fra intervjugruppen.

SAK 11/03 Nye stillinger i nordisk og allmenn litteraturvitenskap

Sakspapir: Notat fra bestyrer

Forslag til stillingsomtale nordisk litteraturvitenskap

Forslag til stillingsomtale allmenn litteraturvitenskap

Vedtak: Styret går inn for å lyse ut én førsteamanuensisstilling i nordisk litteraturvitenskap og én tilsvarende i allmenn litteraturvitenskap. Styret godkjenner de fremlagte utkast til stillingsomtale.

SAK 12/03 Årsrapport, regnskap, årsplan og budsjett for NO2014

Sakspapir: Årsrapport med regnskap for 2002. Årsplan med budsjett for 2003

Vedtak: Styret tar årsrapport og årsplan for NO2014 til etterretning.

SAK 13/03 Eventuelt

Ingen saker var meldt.

HHS/ESW

10.03.03

Publisert 5. sep. 2008 05:58 - Sist endret 18. juni 2010 14:48