styrereferat INL 070403

 

 

Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap

REFERAT FRA STYREMØTE 24. NOVEMBER 2003

Til stede: Hans H. Skei (møteleder), Ruth Vatvedt Fjeld, Jorunn Hareide, Botolv Helleland (fra sak 43), Arne Torp, Dagfinn Worren, Ragnhild Reinton, Boye Wangensteen, Kristoffer Kruken (sak 39-42), Åse Marie Ommundsen, Sigrid Nesje, Mons Thyness, Janne Gro Rygg, Åshild Søfteland, Ellen Wingerei (referent)

SAK 38/03

a) Referat fra styremøte 25. august ble godkjent. Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.
b) Orienteringssaker

 

Personalsaker

 

 • Marius Wulfsberg er ansatt som postdoktorstipendiat på NFR-prosjektet "Aesthetics at Work" fra 01.10.03 med prosjektet "Litteratur nå".
 • Hege Langballe Andersen er engasjert som konsulent i administrasjonen i 80% stilling fra 01.10.03 til 31.12.03, primært for å oppdatere ansattsidene på nettet.
 • Pauline Munch Eriksen er engasjert som konsulent i administrasjonen i 80% stilling fra 20.10.03 til 20.12.03 for å gjennomgå instituttets avtaleportefølje og se på mulighetene for nye utvekslingsavtaler for studentene.
 • Erik Eikeland er engasjert som vitenskapelig assistent i perioden 20.10.03 - 20.12.03 for å arbeide med digitalisering av lydbånd ved SLM.
 • Preben Wik er engasjert som avd.ingeniør i 100% stilling i perioden 15.09.03 - 31.12.03 i vikariatet etter Anne Engø.
 • Fredrik Ziegler er engasjert som sivilarbeider ved Seksjon for namnegransking i perioden november 2003 til januar 2004.

 

Annet

 

 • Trond Haugen har levert inn avhandlingen Forgjengelighetens poetikk. En studie i Carl Michael Bellmans epistlar og søkt om å få bedømt denne for graden doctor artium. Instituttet har foreslått følgende bedømmelseskomité for fakultetet: Docent Gunnar Hillbom, Stockholm, professor Knut Ove Eliassen, NTNU og førsteamanuensis Kjersti Bale, UiO. Kjersti Bale er foreslått som komiteens administrator.
 • NOU 2003:25 - Ny lov om universiteter og høgskoler - er sendt til høring. Instituttene har frist til 2. desember med å komme med innspill til Det historisk-filosofiske fakultet.
 • NFR skal foreta en nasjonal vurdering av nordisk som forskningsfag, og har bedt om en kontaktperson fra instituttet med sikte på å få fram forslag på medlemmer til evalueringskomiteen. Svein Lie er oppnevnt som kontaktperson fra INL.
 • To gjesteforskere fra University of Zimbabwe oppholder seg ved instituttet i november måned: Dr Herbert Chimhundu og Normalanga Mpofu.
 • Søknad om delfinansiering av en professor II-stilling i leksikografi er sendt til Institusjonen Fritt Ord. Tilsvarende søknad vil bli sendt Nordisk Ministerråd.
 • Ruth Vatvedt Fjeld og bestyrer har hatt møte med fakultetsledelsen om søknaden som skal sendes til Kirke- og kulturdepartementet om støtte til Norsk Bokmålsordbok. Søknaden vil bli sendt via sentralt nivå ved UiO.
 • Museum for universitets- og vitenskapshistorie ved UiO (MUV) har valgt ut INL og Matematisk institutt til å være de første enhetene som skal presenteres vitenskapshistorisk, samtidig som samfunnskontakten skal framheves. SLM og SNA representerer INL som utstillings- og formidlingsobjekt. Utstillingen inngår i en prosjektoppgave ved Humanistisk prosjektsemester og presenteres i Niels Treschows hus fra 12. desember.

SAK 39/03 BUDSJETT 2004

Sakspapir: Utkast til foreløpig budsjett for 2004 Notat fra kontorsjef
Vedtak: Styret godkjenner det foreløpige budsjettutkastet.

SAK 40/03 Tilsetting i redaktørstilling ved Norsk Ordbok 2014

Sakspapir: Utlysingstekst Den sakkyndige komitéens innstilling, Oversendingsbrev fra NO2014 med styrevedtak av 20.10.03.
Vedtak: Instituttstyret slutter seg til vedtaket i styret for NO2014 og anbefaler overfor universitetsstyret at Tor Erik Jenstad tilsettes som redaktør (SKO 1183) ved NO 2014 ut prosjektperioden.

SAK 41/03 Tilsetting i førsteamanuensisstilling i allmenn litteraturvitenskap

Sakspapir: Utlysingstekst, Bedømmelseskomitéens uttalelse, Merknader fra tre søkere, Kommentar til merknadene fra komitéen, Intervjugruppens anbefaling
Vedtak: Styret innstiller i samsvar med intervjugruppens anbefaling.

SAK 42/03 Tilsetting i førsteamanuensisstilling i nordisk litteraturvitenskap

Sakspapir: Utlysingstekst, Bedømmelseskomitéens uttalelse, Intervjugruppens anbefaling
Vedtak: Styret innstiller i samsvar med intervjugruppens anbefaling.

SAK 43/03 Utlysing av midlertidig stilling som universitetslektor i nordisk eller allmenn litteraturvitenskap knyttet til studietilbudet i yrkesrettet litteraturformidling

Sakspapir: Notat fra bestyrer, Forslag til utlysingstekst
Vedtak: Styret slutter seg til forslaget til utlysingstekst og ber om at stillingen lyses ut for ett år med mulighet for forlengelse .

SAK 44/03 Utlysing av professorat i sakprosaforskning

Sakspapir: Forslag til utlysingstekst med stillingsomtale
Vedtak: Styret slutter seg til forslaget til utlysingstekst og stillingsomtale med de tilføyelser som kom fram i møtet. Forslaget ble vedtatt mot Ruth Vatvedt Fjelds stemme.

SAK 45/03 Forberedende arbeid for å lyse ut stilling i nordisk språkvitenskap med særlig ansvar for målføreforskning og for Målførearkivet

Sakspapir: Notat fra bestyrer
Vedtak: INL setter i gang arbeidet med å få lyst ut en stilling i nordisk språkvitenskap med særlig ansvar for målføreforskning.

SAK 46/03 Søknad fra Magnus Rindal om 80% permisjon fra 01.05.04 fra stillingen som professor i nordisk språkvitenskap

Sakspapir: Søknad fra Magnus Rindal Notat fra bestyrer
Vedtak: Styret går inn for at Magnus Rindal innvilges 80% permisjon uten lønn fra stillingen som professor i nordisk språkvitenskap i perioden 01.05.04 - 30.04.06.

SAK 47/03 Søknad fra Bøygen om underskuddsstøtte 2003

Sakspapir: Søknad fra Bøygen-redaksjonen
Vedtak: Styret bevilger kr 10 000 i underskuddsstøtte til Bøygen for 2003.

SAK 48/03 Søknad om økt støtte til tidsskriftet Bøygen for 2004

Sakspapir: Søknad fra Bøygen-redaksjonen datert 31.10.03, Budsjett for 2004
Vedtak: Styret bevilger kr 20 000 i støtte til Bøygen for 2004.

SAK 49/03 Søknad fra fagutvalget om oppretting av nettdatabase for hovedoppgaver

Sakspapir: Søknad fra fagutvalget datert 22.10.03, Notat fra Sigrid Nesje og Mons Thyness
Vedtak: Saken utredes videre.

SAK 50/03 Datoer for styremøter våren 2004

Vedtak: Første styremøte blir mandag 19. januar.

SAK 51/03 Eventuelt

Ingen saker var meldt.

Ellen Wingerei, kontorsjef           Hans H. Skei, bestyrer

Publisert 5. sep. 2008 05:58 - Sist endret 13. nov. 2011 20:36