styrereferat INL 070403

 

 

Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap

REFERAT FRA STYREMØTE 25. AUGUST 2003

Til stede: Hans H. Skei (møteleder), Per Thomas Andersen, Ruth Vatvedt Fjeld, Botolv Helleland, Arne Torp, Dagfinn Worren, Ragnhild Reinton, Svein Lie, Sigrid Nesje, Mons Thyness, Janne Gro Rygg, Ellen Wingerei (referent).

SAK 30/03

a) Referat fra styremøte 26. mai ble godkjent. Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.
b) Orienteringssaker

 

Personalsaker

 

 • Ingebrigt Hetland er ansatt som NFR-stipendiat i allmenn litteraturvitenskap fra 1. mai på prosjektet "Overgangens estetikk - en studie av Hofmannsthals operadiktning".
 • Jan Marius Emanuelsen er ansatt som universitetsstipendiat i allmenn litteraturvitenskap fra 1. juli på prosjektet: "The Devil can cite Scripture for his purpose. Biblical intertextuality in Shakespeare's plays".
 • Marit Grøtta er ansatt som universitetsstipendiat i allmenn litteraturvitenskap fra 1. august på prosjektet "Kortformer i krysningspunktet mellom litteratur og filosofi".
 • Jonas Bakken er ansatt som universitetsstipendiat i nordisk litteraturvitenskap fra 1. august på prosjektet "Litteraturvitenskapens retorikk".
 • Trygve Riiser-Gundersen er ansatt som NFR-stipendiat i nordisk litteraturvitenskap fra 1. september på prosjektet "Hans Nielsen Hauge og 1700-tallets folkelige litterære kultur".
 • Aina Nøding er tildelt universitetsstipend i allmenn litteraturvitenskap på prosjektet "Litteraturen som gikk kjøkkenveien" og tiltrer 1. januar 2004.
 • Hege Hellum er engasjert som konsulent i 20% stilling fra 15.08.03 til 31.12.03 i vikariatet etter Anne Engø.
 • Unn Røyneland er engasjert som koordinator for LAP-programmet ved INL i perioden 01.08.03 - 31.12.03.
 • Hege Langballe Andersen er engasjert som vitenskapelig assistent i 20% stilling på prosjektet "Teksten i historien - historien i teksten" i perioden 01.08.03 - 30.06.04.

 

Annet

 

 • Det har kommet én søknad til stillingen som redaktør ved Norsk Ordbok 2014. Bestyrer har på fullmakt, etter forslag fra styret i NO 2014, oppnevnt følgende komité for å bedømme søkerens kompetanse: Professor Lars Vikør, NO 2014, professor Helge Sandøy, Universitetet i Bergen, og ordbokssjef Anki Mattisson, Svenska Adademiens Ordbok, Lund.
 • Bestyrer har på fullmakt, i samarbeid med fagmiljøene, oppnevnt to komitéer for å vurdere de utlyste stillingene i allmenn litteraturvitenskap og nordisk litteraturvitenskap. 1) Allmenn litteratuvitenskap: Professor Lisbeth Larsson, Göteborgs universitet, professor Lars Sætre, Universitetet i Bergen og professor Arne Melberg, Universitetet i Oslo. 2) Nordisk litteraturvitenskap: Dr. Janet Garton, University of East Anglia, Førsteamanuensis Ole Karlsen, Universitetet i Tromsø, og professor Per Thomas Andersen, Universitetet i Oslo.
 • Instituttet har fått i oppdrag å foreslå bedømmelseskomité for cand.philol. Randi Brendens avhandling Finnskog-jenta med flettepiskar blir forfattar. Eit innblikk i Åsta Holths diktarverd, og har levert følgende forslag til fakultetet: Professor Steinar Gimnes, NTNU, professorstipendiat Henning H. Wærp, Universitetet i Tromsø og professor emeritus Åsfrid Svensen, Oslo.
 • Instituttet er blitt bedt om å foreslå sakkyndig komité for å vurdere professorkompetanse og opprykk til forsker 1183 for en søker innen fagområdet nordisk litteratur med spesialisering i etikk, og har foreslått følgende komité for fakultetet: Professor Lars Nylander, NTNU, professor Tone Selboe, Universitetet i Tromsø, og professor Knut Brynhildsvoll, Universitetet i Oslo.
 • I henhold til vedtak i styremøte 26.05 ble søknad om støtte til Norsk bokmålsordbok oversendt Det historisk-filosofiske fakultet 27.06 med anmodning om at søknaden videresendes til Kultur- og kirkedepartementet.
 • Samarbeidsprosjektet mellom IBA og INL om "Short Fiction" holdt sin andre internasjonale konferanse i Det Norske Videnskaps-Akademis lokaler i dagene 3. - 5. august. Dette var den andre av to planlagte konferanser innenfor rammen av tre år, i hovedsak støttet økonomisk av de to instituttene. Prosjektlederne har på grunnlag av den første konferansen i 2001 redigert boken The Art of Brevity: Excursions in Short Fiction. Den er nå antatt for utgivelse ved University of South Carolina Press.
 • Professor Shi Qine fra Beijing vil oppholde seg som gjesteforsker ved instituttet i perioden 25.08 - 30.09.03. Hun vil bl.a. arbeide med Knut Hamsuns verker og med nyere nordisk litteratur.
 • MUV (Museum for universitets- og vitenskapshistorie) har i samarbeid med Humanistisk prosjektsemester valgt ut to institutter ved UiO hvor det skal lages en utstilling som dokumenterer instituttets historie. INL er ett av instituttene og utstillingen vil i første omgang ta utgangspunkt i samlingsseksjonene.
 • Alle ansatte vil få tilsendt oversikt over status for studentopptaket på instituttets emner så snart tallene er klare.

SAK 31/03 Regnskapsrapport pr 31.07.03

Sakspapir: Regnskapsrapport ble lagt fram i møtet.
Vedtak: Styret tar regnskapsrapporten til etterretning.

SAK 32/03 Revidert budsjett 2003

Sakspapir: Notat fra kontorsjef Revidert budsjettforslag
Vedtak: Styret godkjenner det reviderte budsjettet.

SAK 33/03 Søknad fra Seksjon for namnegransking om tilleggsmidler til innskriving

Sakspapir: Notat fra Kruken/Helleland Notat fra bestyrer
Vedtak: Styret bevilger kr 60 000 til bruk i høstsemesteret.

SAK 34/03 Søknad fra Unipub om produksjonsstøtte til bokprosjekt

Sakspapir: Søknad fra Unipub, 15.07.03, Notat fra bestyrer, 18.08.03
Vedtak: Styret bevilger kr 5000 i støtte til prosjektet.

SAK 35/03 Innstilling til en postdoktorstilling og to stipendiatstillinger ved prosjektet Aesthetics at Work

Sakspapir: Utlysingstekst Den sakkyndige komitéens innstilling
Vedtak: Styret godkjenner innstillingen og oversender den til fakultetets arbeidsutvalg for tilsetting.

SAK 36/03 Møtedatoer høsten 2003

Vedtak: 6. oktober, 24. november

SAK 37/03 Eventuelt

Ingen saker var meldt.

Ellen Wingerei, kontorsjef           Hans H. Skei, bestyrer

Publisert 5. sep. 2008 05:58 - Sist endret 13. nov. 2011 20:36