styrereferat INL 070403

 

 

Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap

 

REFERAT FRA STYREMØTE 26. MAI 2003

Til stede: Hans H. Skei (møteleder), Ruth Vatvedt Fjeld, Botolv Helleland, Arne Torp, Dagfinn Worren, Ragnhild Reinton, Svein Lie, Boye Wangensteen, Hanne Lauvstad, Sigrid Nesje, Mons Thyness, Ingunn Wetterstad, Gro Samdal (sak 22 og 23), Ellen Wingerei (referent)

 

SAK 22/03

a) Referat fra styremøte 7. april ble godkjent. Det var ingen merknader til innkalling og sakliste. Det ble meldt én ekstrasak.
b) Orienteringssaker

 

Personalsaker

 • Martin Heitmann sluttet i vikariatet som økonomikonsulent 11.05 for å gå over i fast stilling som økonomikonsulent ved ILF.
 • Vi har bedt om forlengelse for Aina Nøding i stillingen som programsekretær/konsulent fra 01.07.03 til 31.12.03 i 80% stilling.
 • Drude von der Fehr arbeider i 30% stilling i perioden 01.03.03 til 30.06.03 og fortsetter i 40% stilling fra 01.07.03 og inntil videre.

 

Annet

 

 • Tor Lie har levert inn avhandlingen Symptombærer og symptomløser. Arne Garborgs vei til et varig livssyn (1851-1894). En psykologisk studie og søker om å få denne bedømt for graden doctor philosophiae. INL er blitt bedt om å oppnevne komité og vil foreslå følgende komité for fakultetet: Professor Wenche Håland, UiB, professor Jan Inge Sørbø, HiV/HiS og professor Gudleiv Bø, UiO. Gudleiv Bø vil være komiteens administrator.
 • To gjesteforskere fra Universitetet i Zimbabwe vil oppholde seg ved instituttet: Caroline Rioga i perioden 17.05 til 15.06. Hun er tilknyttet Allex-prosjektet via universitetsbiblioteket ved UZ og vil få arbeidsplass på UB. Kumbirai Mkanganwi fra Department of Linguistics veileder Phd-studentene på Allex-prosjektet og kommer til Norge i september.
 • Maria Aljoksjina fra St. Petersburg oppholder seg ved instituttet som gjesteforsker på stipend fra NFR i perioden april til oktober 2003. Hun arbeider med et prosjekt om moderne nordiske klengenavn (bryggearbeidere i Oslo, Stockholm og Göteborg).
 • Nordiska samarbetsnämnden för humanistisk forskning (NOS-H) har bevilget midler til prosjektet "Sykdom i litterært perspektiv" med Knut Stene-Johansen som prosjektleder. Prosjektet er et samarbeid mellom København Universitet og UiO og har en varighet på to år.
 • INL har fått tildelt 455 000 fra fakultetet til ekstra ressurser for å delta i lærerutdanningsprogrammet, 150 000 til litteraturprogrammet og 317 000 til ekstra undervisning etc. på emner i forbindelse med reformen. I tillegg har instituttet fått overført midler for å administrere litteraturprogrammet og estetikkprogrammet.
 • UFD fastsatte i desember 2002 nytt reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet ved universitet og høgskoler og om disse institusjoners samarbeid med andre rettssubjekt. Det nye regelverket medfører ikke endringer i nåværende praksis med hensyn til eksternt finansiert virksomhet ved UiO, og fakultetet presiserer at overheadpåslag for eksternt finansierte prosjekter så langt det er mulig skal settes til minst 40%, med mindre det foreligger generelle avtaler om andre satser.
 • Arnfinn Bø-Rygh har bedt seg fritatt fra vervet som programstyreleder for Estetikkprogrammet. Fakultetet har oppnevnt Kjersti Bale som programstyreleder fra nå av.
 • Den 7. nordiske konferansen i leksikografi er gjennomført med Nordisk forening for leksikografi som arrangør og INL som hovedansvarlig. Samarbeidspartnere var Nordisk språkråd, Høgskolen i Volda og Nynorsk kultursentrum (Ivar Aasen-tunet). Konferansen fant sted i Volda og Ørsta 21. - 24. mai og samlet 107 deltakere, hovedsakelig fra Norden.

SAK 23/03 Regnskapsrapport pr 30.04.03

Sakspapir: Regnskapsrapport ble lagt fram og gjennomgått i møtet.
Vedtak: Styret tar regnskapsrapporten til etterretning.

SAK 24/03 Søknad om professor II i leksikografi

Sakspapir: Notat fra seksjonsleder SLM Notat fra bestyrer
Vedtak: Styret arbeider videre med å få tilsatt professor II i leksikografi, eventuelt med dels eller hel ekstern finansiering.

SAK 25/03 Søknad om støtte til Norsk Bokmålsordbok

Sakspapir: Notat fra seksjonsleder SLM Notat fra bestyrer
Vedtak: Styret anbefaler at det arbeides videre med søknaden om støtte til Norsk Bokmålsordbok med sikte på oversendelse til Kultur- og kirkedepartementet.

SAK 26/03 Søknad fra Gammalnorsk ordboksverk om timelønnsmidler

Sakspapir: Notat fra Bjørn Eithun og Erik Simensen Notat fra bestyrer
Vedtak: Det stilles kr 50 000 til disposisjon for GNO til den type arbeid som det vises til i søknaden av 2. mai 2003.

SAK 27/03 Søknad om forskningstermin for 2004

Sakspapir: Uttalelse fra Det historisk-filosofiske fakultet Notat fra bestyrer
Vedtak: Styret innstiller i samsvar med forslaget i notatet og tildeler Tor Guttu forskningstermin i ett semester i 2004.

SAK 28/03 EKSTRASAK

Feriefullmakt til bestyrer
Vedtak: Styret gir bestyrer fullmakt til å avgjøre løpende saker i den tiden styret ikke kan innkalles sommeren 2003.

SAK 29/03 Eventuelt

Første styremøte i høstsemesteret blir mandag 25. august.

Ellen Wingerei, kontorsjef           Hans H. Skei, bestyrer

Publisert 5. sep. 2008 05:59 - Sist endret 13. nov. 2011 20:37