referat 08.10. INL

REFERAT FRA STYREMØTE 26. NOVEMBER 2001

Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap

Til stede: Hans H. Skei (møteleder), Per Thomas Andersen, Eskil Hanssen, Jorunn Hareide, Ruth Vatvedt Fjeld, Laurits Killingbergtrø, Gudleiv Bø, Hans-Olav Enger, Anne Engø, Sigrid Nesje, Odd Eirik Færevåg, Ellen Wingerei (referent)

SAK 41/01

a) Godkjenning av referat fra styremøtet 8. oktober, innkalling og sakliste

Referat fra møte 8. oktober ble godkjent. Ruth Vatvedt Fjeld ba om å få sende ut et notat i tilknytning til sak 35/01 (Ny vurdering av rekrutteringssituasjonen og oppdatering av ”Fakultetets rekrutteringspolitikk 1999-2005”. Notatet kan fås ved henv. til administrasjonen.)

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

b) Orienteringssaker

Personalsaker

 • Hanne Lauvstad er tilbake i 75% stilling som stipendiat fra 19.11.01 etter svangerskapspermisjon
 • Kjersti Bale er ansatt som vikar i førsteamanuensisstilling ved Seksjon for allmenn litteraturvitenskap til 30.06.02.
 • Svein Lie har fått innvilget forlenget permisjon t.o.m. 31.07.02

Annet

 • Kjersti Bale, Thorstein Norheim og Unn Røyneland er engasjert på omstillingsmidler i én måned hver for å arbeide med modulisering og studiekvalitet.
 • Seksjon for allmenn litteraturvitenskap får, som ett av fagene ved fakultetet med spesiell høy vekttallsproduksjon per lærer, fra 1.1.2002 midler til å engasjere 2 førstelektorer/førsteamanuenser for 12 måneder.
 • Et interimsstyre ledet av Hans H. Skei er i gang med arbeidet med å forberede NO2014. Fakultetsledelsen utarbeider saksnotat til kollegiet om dekningsbidrag.
 • Notat om budsjettsituasjonen 2002 var sendt styret til orientering. Den foreslåtte tildelingen fra fakultetet innebærer en nedgang på ca 1 mill fra 2001.
 • Notat fra bestyrer om det utlyste islandslektorat var sendt styret til orientering. Pga budsjettsituasjonen blir det ikke foretatt ansettelse i lektoratet i 2002.
 • Den ledige førsteamanuensisstillingen i allmenn litteraturvitenskap blir utlyst i disse dager med søknadsfrist 1. januar 2002.
 • Kristin Ørjasæter har fått godkjendt sin avhandling Selviakttakelsens poetikk. En lesning av Camilla Wergelands dagbok fra 1830-årene, og disputerer for graden doctor artium 2. februar 2002.
 • Tom Schmidt har fra Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur mottatt ”Jöran Sahlgrens pris” for sin innsats for norsk navneforskning.
 • Dekanus vil legge fram et notat om behov for ny fagdimensjonering og ny instituttstruktur på neste møte i fakultetsstyret.

SAK 42/01

Universitetslektorat i dansk – forslag til innstilling

Sakspapir:

Stillingsomtale

Søkerliste og uttalelse fra Lektoratsudvalget (konfidensielt)

Vedtak: Styret innstiller i samsvar med forslaget fra Lektoratsudvalget med rekkefølgen:

 1. Elisabeth Oxfeldt
 2. Bodil Hedeboe
 3. Morten Riber

SAK 43/01

Markedsrettet etter- og videreutdanning

Sakspapir: ”Markedsrettet etter- og videreutdanning?” Rapport utarbeidet av Asle Aasen Gundersen Notat fra bestyrer med forslag til vedtak

Vedtak: Seksjon for nordisk språk og litteratur får i oppdrag å utrede og planlegge etter- og videreutdanning på grunnlag av anbefalingene i Rapport av 15.10.01 og med sikte på å komme i gang med kursvirksomhet fra høstsemesteret 2002. Instituttet vil avsette økonomiske ressurser til planleggingsarbeidet.

SAK 44/01

Møtedatoer for vårsemesteret 2002

Vedtak: Møtedatoer for vårsemesteret: 14. januar, 4. mars, 15. april, 3. juni

SAK 45/01 Eventuelt

Det var ingen saker under Eventuelt.

Blindern, 29.11.01

Hans H. Skei, bestyrer
Ellen Wingerei, kontorsjef

Publisert 5. sep. 2008 05:59 - Sist endret 18. juni 2010 14:48