styrereferat INL 270103

REFERAT FRA STYREMØTE 27.01.03

Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap

Til stede: Hans H. Skei (møteleder), Per Thomas Andersen, Ruth Vatvedt Fjeld, Jorunn Hareide, Arne Torp, Dagfinn Worren, Ragnhild Reinton, Svein Lie, Hanne Lauvstad, Sigrid Nesje, Mons Thyness, Ingunn Wetterstad, Maria Brandt Skoglund, Janne Gro Rygg, Ellen Wingerei (referent).

SAK 01/03

Referat fra styremøte 2. desember ble godkjent. Det var ingen merknader til innkalling og sakliste

Orienteringssaker

Personalsaker

 • Kjersti Bale er tilsatt i fast førsteamanuensisstilling ved Seksjon for allmenn litteraturvitenskap fra 01.01.03.
 • Aina Nøding har fått forlenget tilsetting som konsulent i 50% stilling til 30.06.03 for å arbeide spesielt med studiereformen.
 • Åshild Haugsland har fått forlenget tilsetting til 30.06.03 som konsulent i 40% stilling ved Seksjon for leksikografi og målføregransking.
 • Hege Langballe Andersen har fått forlenget tilsetting til 30.06.03 som forskningsassistent i 20% stilling ved prosjektet Norsk Sakprosa.
 • Fakultetets arbeidsutvalg vedtok i møte 22.d.m. å ansette to universitetsstipendiater med arbeidsplass ved INL: Marit Grøtta på prosjektet ”Kortformer i krysningspunktet mellom litteratur og filosofi” og Jonas Bakken på prosjektet ”Litteraturvitenskapens retorikk”. Antatt tiltredelsesdato er 1. august.
 • Norges forskningsråd har tildelt stipend til Ingebrigt Hetland på prosjektet ”Overgangens estetikk – en studie av Hofmannthals operadiktning”.
 • Fakultetets arbeidsutvalg vedtok i møte 22.d.m. å innvilge avslutningsstipend til Unn Røyneland (5 mndr), Trond Haugen (4 mndr) og Johan Tønnesson (3 mndr). Instituttet dekker til sammen fire av månedsverkene.

Annet

 • Den sakkyndige komitéen som vurderer søkerne til det ledige universitetslektoratet i allmenn litteraturvitenskap, har utført sitt arbeid og de tre først rangerte søkerne vil bli intervjuet. Innstilling blir lagt frem på neste møte i instituttstyret.
 • INL og Program for litteraturstudier har fått studieplanen for et planlagt bachelorstudium i litteratur ved HiA til høring med høringsfrist 24.januar. Det ble også bedt om en vurdering av hvorvidt studiet vil gi grunnlag for opptak til mastergradsstudier ved universitetene. HiAs bachelorprogram mangler den fordypning som er nødvendig for opptak til de disiplinbaserte studieretninger innenfor masterprogram i litteraturstudier ved UiO. Studiet vil imidlertid kunne gi grunnlag for opptak til studieretning for litteraturformidling og, med visse justeringer, studieretning for litterær oversettelse.
 • Prosjektet ”Aesthetics at work” er tildelt midler for tre år under NFR-programmet Kultur og samfunn med Arne Melberg som prosjektleder. Prosjektet er et samarbeid mellom flere institutter på HF-fakultetet (kunsthistorie, musikkvitenskap og mediefaget) og vil administreres ved INL.
 • INL har tatt initiativ overfor fakultetet for å drøfte tilsetting i de stillingene styret har vedtatt skal utlyses dersom økonomien tillater det og for å drøfte en koodinatorstilling for studieretning for yrkesrettet litteraturformidling på bachelor- og masternivå.

SAK 02/03 Årsplan og budsjett for 2003

Sakspapir:Forslag til årsplan. Forslag til budsjett

Vedtak:Styret godkjenner årsplan og budsjett for 2003 med de endringer som kom fram i møtet.

SAK 03/03 Ledige stillinger ved NO2014 i 2003

Sakspapir: Notat fra prosjektdirektøren 09.12.02. Notat fra bestyrer 20.01.03

Vedtak: Ved nyansettelser innenfor de fire stillingene INL etter avtale bidrar med til NO2014, skal instituttet normalt overføre lønnsmidler slik at ansettelse kan skje ved eksternprosjektet. For 2003 vil dette skje i tråd med forslagene fra prosjektet i brev av 09.12.02. For senere avganger skal vedtak fattes for hvert budsjettår og ses i sammenheng med den økonomiske situasjonen ved INL og i forhold til den eksterne finansieringen av NO2014.

SAK 04/03

Finansiering av stilling i sakprosa – initiativ fra Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF)

Sakspapir: Brev fra NFF 21.10.02

Notat fra bestyrer 20.01.03

Ruth Vatvedt Fjeld fremsatte følgende forslag til votering:

Styret ved INL aksepterer tilbudet fra NFF om midler til å finansiere en stilling i sakprosa i en treårsperiode, men kan ikke forplikte seg til å videreføre stillingen.

Forslaget falt med 2 mot 12 stemmer.

Bestyrer fremsatte et revidert forslag til votering:

Styret ved INL aksepterer tilbudet fra NFF om midler til å finansiere en stilling i sakprosa i en treårsperiode. INL forplikter seg til å videreføre stillingen som en stilling i nordisk språkvitenskap med særlig ansvar for sakprosa, når perioden utløper.

Forslaget ble vedtatt med 12 mot 2 stemmer.

Vedtak: Styret ved INL aksepterer tilbudet fra NFF om midler til å finansiere en stilling i sakprosa i en treårsperiode. INL forplikter seg til å videreføre stillingen som en stilling i nordisk språkvitenskap med særlig ansvar for sakprosa, når perioden utløper.

SAK 05/03 Overgangsbestemmelser for hovedfagsstudenter i forbindelse med studiereformen

Sakspapir: Notat fra studiekonsulenten 16.01.03. Fakultetets brev ”Innføring av mastergraden fra høstsemesteret 2003”

Vedtak: Hovedfagsstudenter som har avlagt og bestått eksamener tilsvarende minst 15 vekttall i gammel ordning i løpet av vårsemesteret 2003, og som har fått tildelt veileder og skrevet veiledningskontrakt, kan fortsette på hovedfag med sikte på å oppnå cand.philol.-graden. De hovedfagsstudentene som har avlagt eksamen tilsvarende 10 vt. eller mindre, blir overført til mastergraden.

SAK 06/03 Plan for styremøter i vårsemesteret 2003

Vedtak: 10. mars, 7. april og 26. mai

SAK 07/03 Eventuelt

Ruth Vatvedt Fjeld ba om en presisering fra bestyrer vedr. Ole Nygaards artikkel i Aftenposten 22.12.02: ”Språkrådet ville stoppe Riksmålsordboken”, der bestyrer blir bedt om å kommentere INLs styrevedtak i samme sak av 3.juni 2002. Bestyrer bekreftet at han var blitt feilsitert og presiserte at han ikke beklaget vedtaket, men det han mente var en uheldig formulering av vedtaket.

Hans H. Skei, bestyrer

Ellen Wingerei, kontorsjef

Publisert 5. sep. 2008 05:59 - Sist endret 18. juni 2010 14:48