referat 27.08.01. INL

Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap

REFERAT FRA STYREMØTE 27. AUGUST 2001

Til stede: Hans H. Skei (møteleder), Per Thomas Andersen, Eskil Hanssen, Jorunn Hareide Botolv Helleland, Laurits Killingbergtrø, Jon Haarberg, Anne Engø, Sigrid Nesje, Hilde Nyeggen Martinsen, Ingrid Guntveit, Ellen Wingerei (referent)

SAK 30/01

a) Godkjenning av referat fra styremøtet 28. mai, innkalling og sakliste

Referat fra møte 28. mai ble godkjent. Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

b) Orienteringssaker

Personalsaker

 • Nina Gram Garmann er ansatt som stipendiat på prosjektet ”Kvalitetsomlegging i norsk”. Hun tiltrer stillingen 05.11.01.
 • Åse Wetås er ansatt som stipendiat på prosjektet ”Bortfallet av kasusinfleksjon i norsk. Ein diakron, komparativ studie av proprialt og appellativisk materiale”. Hun tiltrer stillingen 01.11.01.
 • Odd Inge Langholm fratrer stillingen sin som førsteamanuensis 30.09.01 og går over på avtalefestet pensjon.
 • Terje Svardal har fått forlenget sin tilsetting som forskningsassistent på prosjektet Norsk Ordbok til 31.12.01.
 • Gro Vittersø har fått forlenget sin tilsetting som forskningsassistent på prosjektet ”Frå gamalnorsk til nynorsk” til 31.12.01.
 • Gro Samdal gikk over til 80% stilling fra 01.05.01.
 • Ellen Skolseg er tilbake i 80% stilling som stipendiat fra 30.07.01 etter svangerskapspermisjon.

Annet

 • Det ledige dansklektoratet blir lyst ut på nytt gjennom Uddannelsesstyrelsens Lektorsudvalg og i Norsk Lysingsblad med søknadsfrist 14. september.
 • NFR-søknader år 2002: Instituttet har videreformidlet søknader om midler til tre større forskningsprosjekter, seks søknader om individuelle doktorgradsstipend og ett postdoktorstipend.
 • Tre gjesteforskere fra Zimbabwe (Allex-prosjektet) vil oppholde seg ved instituttet i høstsemesteret: Ann Jefferies (15.08 – 15.11), Madelekosi Maphosa (01.09 – 30.11) og Webster Mavhu (01.09 – 30.11). Doktorandene Moreblessings Mawena og Samukele Hadebe er tilbake for å ta sitt siste år ved INL og blir til juni 2002. Doktorand Edgar Mberi kommer til å oppholde seg ved instituttet også i høstsemesteret.
 • Instituttet har foreslått følgende komité for vurdering av Kristin Ørjasæters avhandling ”Selviakttakelsens poetikk. En lesning av Camilla Wergelands dagbok fra 1830-årene” til doctor artium-graden: Professor Roland Lysell, Stockholms universitet, professor Annegret Heitmann, Ludwig Maxmillians Universität, München og professor Jorunn Hareide, Universitetet i Oslo.
 • Kristin Bakken er engasjert i én måned for å evaluere nettbasert hovedfag i nordisk.
 • Asle Aasen Gundersen er engasjert i én måned for å utrede markedet for etter- og videreutdanning innenfor næringslivet med tanke på nordisk språk og litteratur.
 • I møte med KD 13.06 ble Norsk Ordbok 2014 forespeilet de lønnsmidlene det var søkt om. Dekningsbidrag må tas av UiO/HF. Kollegiet får forslag til interimsstyre til behandling på første møte.
 • Budsjett 2002: prosessen er i gang. INL har levert en skisse til tentativt budsjett basert på tallene for 2001 – med beregning for +/- 3%.

SAK 31/01

Regnskapsrapport første halvår

Sakspapir: Regnskapsrapport pr 30.06.01

Notat fra bestyrer med forslag til justeringer i budsjettet

Vedtak:Styret slutter seg til notatet fra bestyreren og fordeler ekstra midler i forhold til budsjettet slik at 400 000 settes av til eksamensutgifter, 100 000 til styrking av diverse poster i budsjettet, mens 50 000 settes av som reserve.

SAK 32/01 Eventuelt

Det var ingen saker under Eventuelt.

Blindern, 28.08.01

Hans H. Skei, bestyrer, Ellen Wingerei, kontorsjef

Publisert 5. sep. 2008 05:59 - Sist endret 18. juni 2010 14:48