referat 28.05.01. INL

REFERAT FRA STYREMØTE 28. MAI KL 09.15 I SEM.ROM 322 HW

Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap

Til stede:Hans H. Skei (møteleder), Anne Birgitte Rønning, Per Thomas Andersen (ikke til stede under sak 26/01), Eskil Hanssen, Jorunn Hareide, Ruth Vatvedt Fjeld, Botolv Helleland, Laurits Killingbergtrø, Helge Gundersen, Anne Engø, Janicken von der Fehr, Vidar Lynghammar, Jan O. Henriksen, Gro Samdal (under sak 25/01) Ellen Wingerei (referent)

SAK 25/01

a) Godkjenning av referat fra styremøte 2. april, innkalling og sakliste

Referat fra møte 2.april ble godkjent. Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

b) Orienteringssaker

Personalsaker

  • Sigrid Nesjes vikariat som studiekonsulent er forlenget til 31.12.01.
  • Ellen Wingereis vikariat som kontorsjef er forlenget til 31.12.01.
  • Jon Gunnar Jørgensen er ansatt som professor i norrøn filologi fra 01.01.02.

Annet

  • Det ledige dansklektoratet lyses ut gjennom Uddannelsesstyrelsens Lektorsudvalg og i Norsk Lysingsblad med søknadsfrist 20.06.01.
  • Representanter for KOPINOR hadde bedt om et møte med instituttet for å se på hvordan kopieringsrutinene og bestemmelsene i avtalen praktiseres. Møtet ble holdt 25. april. Av fakultetets institutter var også Filosofisk institutt valgt ut.
  • I forlengelsen av prosjektet EVA: Institusjonsevaluering av UiO, var INL ett av fem institutter som ble fulgt opp med en utdypende samtale med fagkomitéen for studier. Møtet fant sted 7. mai med bestyrer og kontorsjef.
  • På allmøte 3. mai ble Mons Thyness gjenvalgt som verneombud for perioden 01.05.01 – 30.04.03. Bjørn Eithun ble valgt som vararepresentant.
  • Norsk Ordbok 2014 – Møte i Kulturdepartementet er satt til 13. juni 2001.
  • SAL deltar, sammen med fagmiljøene ved de andre universitene, i planleggingen av et undervisningsopplegg i allmenn litteraturvitenskap gjennom NRK (fjernundervisning og allmennkringkastede programmer), og vil etter alt å dømme delta i utarbeidelsen av minst to av de fire 5-vekttallsmodulene.
  • Økonomisk status pr 30.04.01. Notat fra kontorsjef var sendt ut på forhånd.

SAK 26/01

Søknad om forskningstermin 2002

Sakspapir: Søknad fra Per Thomas Andersen. Notat fra bestyrer

Vedtak:Per Thomas Andersen innrømmes forskningstermin i vår- og høstsemesteret 2002.Med forskningsterminen følger kr 10 000 i driftsmidler.

SAK 27/01

Søknad om støtte til seminar for forskerrekrutter

Sakspapir: Søknad fra Juliette Frölich og Vigdis Ystad. Notat fra bestyrer

Vedtak: I en budsjettsituasjon der nesten all virksomhet er skåret ned til et minimum, kan INL ikke etterkomme søknaden fra Frölich og Ystad.

SAK 28/01

Disponering av instituttdelen av veiledningsmidlene for avlagte doktorgrader

Sakspapir: Notat fra det Historisk-filosofiske fakultet: ”Nye regler for disponering av veiledningsmidler for hovedfag og disponering av instituttdelen av doktorgradsmidlene”.

Notat fra bestyrer

Vedtak:Med virkning fra og med 2002 blir instituttdelen av stimuleringsmidlene for doktorgradskandidater (avlagt i 2001 og senere) fordelt likt mellom veileder og institutt (50%/50%).

SAK 29/01

Eventuelt

Vedtak:1) Møteplan for høsten 2001: 27. august, 8. oktober og 26. november.

2) Bestyrer får fullmakt til å avgjøre løpende saker i den tiden styret ikke kan sammenkalles sommeren 2001.

Blindern, 28.05.01

Hans H. Skei, bestyrer, Ellen Wingerei, kontorsjef

Publisert 5. sep. 2008 05:59 - Sist endret 18. juni 2010 14:48