Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap (INL)

Reglement for

(Vedtatt i instituttrådet 24.2.97.)

INSTITUTTETS ORGANER

§ 1 Instituttet har følgende organer:

 1.  Et instituttstyre
 2.  En instituttstyrer og varastyrer
 3.  En administrasjon med en administrativ leder

Instituttet har disse seksjonene:

 • Seksjon for allmenn litteraturvitenskap
 • Seksjon for leksikografi og målføregransking
 • Seksjon for navnegransking
 • Seksjon for nordisk språk og litteratur

Hver seksjon har en faglig leder som kan kalle inn til rådgivende møter.

INSTITUTTSTYRET

§ 2 Myndighetsområde

Instituttstyret er instituttets høyeste organ. Det er ansvarlig for virksomheten innen instituttet innenfor vedtatte rammer og retningslinjer. Instituttstyret behandler saker av prinsipiell eller instituttpolitisk betydning. Instituttstyret skal spesielt behandle følgende saker:

 1. Langsiktig planlegging av virksomheten, herunder instituttets strategiske planer
 2. Retningslinjer og prinsipper for ressursbruken
 3. Instituttets årsplan og herunder fordelingen av instituttets ressurser
 4. Instituttets budsjettforslag
 5. Instituttets årsrapport
 6. Større endringer i studieplaner
 7. Større organisasjonsendringer
 8. Innstilling til tilsettinger i vitenskapelige stillinger

Instituttstyret delegerer myndighet til styrer i den utstrekning ikke særlige reglementsbestemmelser eller vedtak er til hinder for dette.

Instituttstyret og styreren kan innenfor sine kompetanseområder opprette ad hoc-utvalg etter behov.


§ 3 Sammensetning

Instituttstyret har 14 medlemmer, som fordeler seg slik:

 1. 8 representanter med fire vararepresentanter valgt av og blant de vitenskapelig ansatte i fast stilling (herunder stillingene i grannespråkene)
 2. 1 representant med vararepresentant valgt av og blant det åremålsansatte vitenskapelige personalet
 3. 2 representanter valgt av og blant de administrativt ansatte (herunder IT-ansatte)
 4. 3 studentrepresentanter

Ved valget innen hver gruppe bør det tas sikte på en rimelig fordeling mellom fagområder, stillingskategorier og studienivå.

Styremedlemmene har møteplikt. Ved forfall skal en representant selv varsle vararepresentant.  


§ 4 Valg

Gruppene a) og c), velger sine representanter med vararepresentanter for en periode på 3 år, studentene for 1 år og åremålstilsatte for 1 år.

Gjenvalg kan finne sted.

En representant eller en vararepresentant fratrer hvis vedkommendes tilknytning til grunnenheten opphører. I så fall kan det holdes suppleringsvalg.  


§ 5 Instituttstyrets leder (styrer)

Instituttstyret velger styrer og varastyrer blant fakultetets tilsatte i fast vitenskapelig stilling. Valget skjer ved skriftlig avstemning og gjelder for 3 år.

Instituttstyret kan enstemmig vedta at avstemning ikke skal være skriftlig.

Den som har vært styrer, kan nekte å motta valg i en periode svarende til den vedkommende har fungert.

Den som blir valgt til styrer, fungerer som instituttstyrets leder og representerer instituttet utad. Styreren fører tilsyn med instituttets samlede virksomhet i samarbeid med administrativ leder.

Styreren avgjør saker som ikke etter lov eller reglement eller etter delegering skal avgjøres av instituttstyret.

Styreren kan rådføre seg med de faglige lederne for seksjonene i saker som angår dem spesielt.

Styreren kan dessuten gis fullmakt til å avgjøre løpende saker som bør avgjøres før neste ordinære møte, og som ikke anses som viktige nok til at ekstraordinært møte innkalles.

Har styrer forfall eller fratrer vervet i løpet av det siste året av sin funksjonstid, overtar nestleder. Fratrer styreren før dette tidspunkt, velges ny styrer.

For øvrig gjelder de bestemmelser om styrers oppgaver og myndighetsområde som vedtas av Kollegiet.


§ 6 Møteinnkalling

Instituttstyret holder møter etter en møteplan som fastsettes for hvert semester.

Ekstraordinære møter holdes når styrer finner det nødvendig eller når rektor, dekan eller en femtedel av instituttstyrets medlemmer krever det etter begrunnet fremstilling av den sak som kreves behandlet.

Dagsorden med oversikt over saker som skal behandles, sendes instituttstyrets medlemmer med minst en ukes varsel. Har et medlem forfall, innkalles varamedlemmet.
 

§ 7 Instituttstyrets forhandlinger

Instituttstyrets møter er åpne, men styret kan selv bestemme at dets forhandlinger kan lukkes i enkeltsaker hvis hensynet til personvernet og eller instituttets drift tilsier dette. Når særlige grunner taler for det, kan instituttstyret innby utenforstående til å delta i dets forhandlinger, med talerett, men uten stemmerett.

Det føres protokoll over instituttstyrets forhandlinger med opplysning om hvem som er til stede. Protokollen skal for hver sak inneholde forslag som blir satt under avstemning og vedtak som blir gjort med angivelse av stemmetall. Eventuelle særuttalelser skal innleveres og leses opp under møtet.
 

§ 8 Avstemningsregler

Instituttstyret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er til stede.

Hvis ikke annet er bestemt i lov eller reglement, treffes alle beslutninger med vanlig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Flertallet må likevel utgjøre minst en tredjedel av samtlige medlemmer av instituttstyret.

Ved valg og tilsetting gjelder de regler som Kollegiet har fastsatt.

Instituttstyret treffer vedtak ved at møtelederen konstaterer at enighet er oppnådd, eller ved avstemning ved håndsopprekning.

Ved valg og tilsettinger kan likevel et medlem forlange at avstemning skal være skriftlig. Instituttstyret kan fastsette nærmere avstemningsregler.

Alle medlemmer har stemmerett og stemmeplikt i alle saker.

ADMINISTRASJON

§ 9 Administrasjon

Instituttet har en administrasjon som er sekretariat for instituttets faglige organer, og som ivaretar instituttets administrative og forvaltningsmessige oppgaver.
 

§ 10 Administrativ leders ansvar (kontorsjef)

Kontorsjefen har ansvaret for daglig drift innenfor rammen av arbeidsbeskrivelse (instruks) og de fullmakter som til enhver tid er gitt.

Kontorsjefen ivaretar instituttets arbeidsgiverforhold overfor tjenestemannsorganisasjonene, andre institusjoner o.l. i henhold til gitt fullmakt.

I samarbeid med styreren fører kontorsjefen tilsyn med instituttets samlede virksomhet (jfr. § 5, tredje avsnitt).

IKRAFTTREDELSE

§ 11 Dette reglement trer i kraft 1.7.1997.
 
 

Publisert 5. sep. 2008 05:59 - Sist endret 18. juni 2010 14:48