reisestøtte INL

Retningslinjer for tildeling av midler til vitenskapelige og faglige reiser

Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap

(vedtatt av instituttstyret 22. mars 1999 og gjeldende fra samme dato)


  1. Tilskudd fra denne posten kan gis ansatte i faste, vitenskapelige stillinger eller til personer som vikarierer i slike stillinger. Personer som er lønnet med eksterne midler, faller ikke inn under reglene for tilskudd, og må søke midler fra prosjektet de er knyttet til.
  2. Det kan gis tilskudd til reiser, kongresser og andre vitenskapelige arbeidsmøter. Reisestøtte kan også gis i forbindelse med forskningsopphold i utlandet. Den regulære søknadsfristen er tidlig i vårsemestret. Det vil imidlertid også kunne søkes om ekstraordinære midler tidlig i høstsemestret.
  3. Ved fastsettingen av tilskuddets størrelse legges normalt rimeligste reisemåte til grunn. Utgiftene til kost og losji dekkes vanligvis med inntil 70 % av normalsatsen for det enkelte land i Statens reiseregulativ.
  4. Ved fordelingen av midlene blir det tatt hensyn til søkernes reiser de to siste årene, finansiert av institutt eller seksjon. Stimuleringsmidlene kommer ikke i betraktning ved fordelingen. Søkere som bidrar til kongresser, konferanser o.l. med forelesninger, deltakelse i arbeidsgrupper e.l., kan prioriteres framfor søkere som ikke gjør dette.
  5. Ved vurdering av søknadene kan instituttet be søkerne om å søke midler ved andre institusjoner der dette er naturlig. Ved eventuelt avslag fra disse institusjonene kan søknaden igjen fremmes overfor instituttet. Instituttet kan også anmode seksjonen om å bruke av annuumsmidler og/eller av stimuleringsmidlene som går til fagmiljøene, til å gi støtte til søkere som har fått avslag ved instituttet.
  6. Det gis vanligvis reisebidrag til bare ett arrangement pr. år. Søkere som ber om tilskudd til flere reiser, må gi spesiell motivering og angi prioritert ønske.
  7. Søknader om reisestøtte behandles administrativt og vedtas av styreren og varastyreren. Vedtaket kan påklages til styret.

22.03.99

Publisert 5. sep. 2008 05:59 - Sist endret 18. juni 2010 14:48