trykkestøtte INL

Retningslinjer for tildeling av trykkestøtte fra Institutt for nordisk og litteraturvitenskap

Vedtatt på instituttrådsmøte 13.01.97

I. Hvem kan det gis støtte til?

I prioritert rekkefølge kan det gis støtte til
  1. Fast vitenskapelig personale ved instituttet
  2. Stipendiater og andre åremålstilsatte i vitenskapelig stilling
  3. Unntaksvis til instituttets studenter (i forbindelse med publisering av hovedoppgave)
Normalt gis det ikke støtte til forfattere som ikke er tilknyttet instituttet. Det gis heller ikke støtte til publikasjoner som forventes å gi forfatteren en vesentlig inntekt.

II. Støttens omfang

Støtten skal bidra til delfinansiering av utgivelsen. Publikasjoner finansieres normalt ikke fullt ut.

III. Hva kan det gis støtte til?

Det kan gis støtte til trykking av vitenskapelige og formidlende publikasjoner innenfor de fagområder som hører inn under instituttet. Det kan også gis støtte til trykking, inklusive opptrykk, av lærebøker når det er i instituttets interesse at boka er tilgjengelig og at den ikke kan foreligge uten slik støtte. Normalt støttes ikke doktoravhandlinger så lenge slike utgivelser omfattes av skriftserier finansiert av fakultetet.

Det gis ikke støtte til refusjon av trykkeutgifter for en publikasjon som allerede er utkommet.

Med publikasjoner menes hele bøker, andel av bøker, eller artikler. Publikasjonen, eller søkerens andel av den, kan være norsk- eller fremmedspråklig og utgis i Norge eller i utlandet.

Støtten kan gis for å dekke

  1. Trykke- og forlagsutgifter i forbindelse med en utgivelse
  2. Utgifter til oversettelse og språklig bearbeiding av vitenskapelige arbeider som er antatt til utgivelse på et fremmedspråk

IV. Søknaden

Opplysninger om utgivelsen, herunder budsjetterte utgifter og inntekter, gis på eget søknadsskjema (på lærerrommet, 2. etasje HW). Instituttet vil forbeholde seg retten til å kontakte forlag/utgiver direkte for bekreftelse og/eller tilleggsinformasjon.

I tilfelle der det søkes om støtte til språkbearbeiding eller oversettelse, benyttes ikke søknadsskjemaet. Søknaden skal da fremmes i brevs form og inneholde opplysninger om arbeidets art, omfang og utgiver, dessuten om oversetteren/språkbearbeideren og hans/hennes kvalifikasjoner.


Publisert 5. sep. 2008 06:02 - Sist endret 18. juni 2010 14:48