Innkalling til instituttstyremøte 14. mars 2016

Det innkalles med dette til instituttstyremøte mandag 14. mars kl. 12.15 – 14.00 i møterom 536 Henrik Wergelands hus.

Medlemmer som ikke kan møte, bes selv innkalle vara.

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V- SAK 1   Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtaksforslag:
Instituttstyret godkjenner innkalling og dagsorden.

V- SAK 2   Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Vedtaksforslag:
Instituttstyret godkjenner
 protokollen fra forrige møte 8. februar 2016.

 

Orienteringssaker

O-SAK 1   Nytt fra forskningen ved ILN

Muntlig orientering

O-SAK 2   Nytt fra undervisningen ved ILN

Muntlig orientering

O-SAK 3   Nytt fra studentene

Muntlig orientering

O-SAK 4   Om bruk av studenter i undervisningen

Muntlig orientering

Vedlegg:
Framleggsnotat om Kvalitetsoffensiv på grunnemner og bruk av studentassistenter (Fra instituttstyremøtet 26.10.15, D-sak 1)

 

Ordinære saker

V-SAK 3 Beramming av ekstraordinært instituttstyremøte

Vedtaksforslag:
Formuleres i møtet

V-SAK 4 Studiekvalitetsrapport 2015 for ILN

Vedlegg:
Framleggsnotat av 07.03.16 fra instituttleder

Utkast til Studiekvalitetsrapport 2015 for ILN

Vedtaksforslag:
Instituttstyret vedtar den framlagte studiekvalitetsrapporten.

V-SAK 5 Utlysning av en  ph.d.-stilling (3 år) ved Senter for Ibsen-studier

Vedlegg:
Framleggsnotat av 07.03.16 fra instituttleder
Forslag til utlysningstekst på norsk og engelsk

Vedtaksforslag:
Instituttstyret vedtar forslaget til utlysningstekst og oversender det til fakultetets tilsettingsutvalg for vedtak om kunngjøring.

V-SAK 6 Årsregnskap for ILN og underliggende sentre 2015

Vedlegg:
Framleggsnotat av 07.03.15 fra instituttleder
Ledelsesvurdering ILN 3. tertial 2015
Ledelsesvurdering MultiLing 3. tertial 2015
Ledelsesvurdering Senter for Ibsen-studier 3. tertial 2015
Tiltaksrapport ILN (ekskl. Senter for Ibsenstudier og MultiLing) basis desember 2015
Artsbasert rapport ILN (ekskl. Senter for Ibsenstudier og MultiLing) desember 2015
Tiltaksrapport MultiLing basis desember 2015
Artsbasert rapport MultiLing desember 2015
Tiltaksrapport Senter for Ibsenstudier basis desember 2015
Artsbasert rapport Senter for Ibsenstudier desember 2015

 

Vedtaksforslag:
Instituttstyret vedtar årsregnskapet for ILN og underliggende sentre for 2015.

 

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker

V-SAK 7 Kallelse til 1 professor II stilling ved Senter for flerspråklighet (UNNTATT OFFENTLIGHET IHT § 25)

Vedlegg:
Framleggsnotat av 29.02.16
Begrunnelse for kallelse av kandidat som professor II til tema 2

CV og publikasjonsliste

 

Sak til behandling i åpent møte

Diskusjonssaker

D- SAK 1   Eventuelt

 

 

 

 

 

 

Publisert 7. mars 2016 18:05 - Sist endret 7. mars 2016 18:05