Innkalling til instituttstyremøte 19. september 2016

Det innkalles med dette til instituttstyremøte mandag 19. september kl. 12.15 – 14.00 i møterom 536 Henrik Wergelands hus.

Medlemmer som ikke kan møte, bes selv innkalle vara.

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V- SAK 1   Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtaksforslag:
Instituttstyret godkjenner innkalling og dagsorden.

V- SAK 2   Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Vedtaksforslag:
Instituttstyret godkjenner
 protokollen fra forrige møte 30.05.16.

Orienteringssaker

O-SAK 1    Nytt fra forskningen ved ILN

Muntlig orientering

O-SAK 2    Nytt fra undervisningen ved ILN

Muntlig orientering

O-SAK 3    Nytt fra studentene ved ILN

Muntlig orientering

Ordinære saker

V-SAK 3    Utlysning av en doktorgradsstipendiatstilling på NFR-prosjektet Variation and Change in the Scandinavian Verb Phrase

Vedlegg:
Fremleggsnotat av 09.09.16 fra instituttleder
F
orslag til utlysningstekst (norsk / engelsk)

Vedtaksforslag:
Instituttstyret godkjenner det fremlagte forslaget til utlysningstekst for stipendiatstilling på prosjektet "Variation and Change in the Scandinavian Verb Phrase"

 

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker

V-SAK 4    Innstilling til stilling som instituttleder for perioden 2017-2020 ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Vedlegg:
Framleggsnotat av 09.09.16  fra instituttleder

Forslag til innstilling av 09.09.16 fra intervjukomiteen
Intervjuguide
Utvidet søkerliste
Søknader, refleksjonsnotater og CV for alle søkerne

Kunngjøringstekst

 

V-SAK 5    Innstilling til fire stillinger som ph.d.-stipendiat ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Vedlegg:
Framleggsnotat av 08.09.16  fra instituttleder
Utlysningstekst
Utvidet søkerliste

Forslag til innstilling av 08.09.16 med vedlegg
CV og prosjektbeskrivelse for de innstilte kandidatene

 

V-SAK 6    Innstilling til tre stillinger som postdoktor ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Vedlegg:
Framleggsnotat av 08.09.16  fra instituttleder
Utlysningstekst
Utvidet søkerliste
Forslag til innstilling av 05.09.16 med vedlegg

CV og prosjektbeskrivelse for de innstilte kandidatene

 

Sak til behandling i åpent møte

Diskusjonssaker

D- SAK 1   Eventuelt

 

 

 

 

 

 

Publisert 12. sep. 2016 13:25 - Sist endret 12. sep. 2016 13:27