Protokoll fra instituttstyremøte 8. desember 2014

Til stede:

Instituttleder: Kristian Emil Kristoffersen (fratrådte under v-sak 8, grunnet inhabilitet - stedfortreder Andreas Sveen ledet møtet under denne saken)

Representanter for det faste vitenskapelige personalet: Oddrun Grønvik, Ellen Hellebostad Toft (vara for Hans-Olav Enger), Sten-Olof Ullström

Representant for det midlertidige vitenskapelige personalet: Guri Bordal

Representant for det administrative og tekniske personalet: Laila Yvonne Henriksen

Representanter for studentene: Andre Nilsson Dannevig, Ragni Vik Johnsen

Ekstern representant: Hans Petter Løvold

Fra administrasjonen: Jan Halvor Undlien, sekretær og Nina Kulsrud, referent

 

Observatører:

Fra instituttledelsen: Andreas Sveen, undervisningsleder (fratrådte før saker behandlet i lukket møte)

Fra instituttledelsen: Per Thomas Andersen, forskningsleder (fratrådte før saker behandlet i lukket møte)

Fra fakultetsadministrasjonen: Niels Christian Hervig, seksjonssjef (fratrådte før V-sak 8)

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V- SAK 1   Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner innkalling og dagsorden.

V- SAK 2   Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner protokollen fra forrige møte 20. oktober 2014.

Orienteringssaker

O-SAK 1   Nytt fra forskningen ved ILN

Muntlig orientering ved forskningsleder

O-SAK 2   Nytt fra undervisningen ved ILN

Muntlig orientering ved undervisningsleder

O-SAK 3   Nytt fra studentene

Muntlig orientering ved studentrepresentantene

O-SAK 4  Orientering om status for tilsettinger

Muntlig orientering ved instituttleder

O-SAK 5 Orientering om oppfølging av instituttstyrevedtak av 10. juni 2014 vedr. videre forvaltning og  drift av samlingene tilknyttet leksikografi og navnegransking

Muntlig orientering ved instituttleder

Ordinære saker

V-SAK 3 Årsplan ILN 2015-2017 (ekskl. MultiLing og Senter for Ibsen-studier)

Vedlegg:
Framleggsnotat av 01-12-2014 fra instituttleder
Utkast til årsplan ILN for 2015-2017

Vedtak:
Instituttstyret vedtar den fremlagte årsplan – 2015-2017 for ILN med de merknader som kom fram i møtet. Instituttleder ble gitt fullmakt til å implementere disse i den endelige årsplanen.

V-SAK 4 Årsplan MultiLing 2015-2017

Vedlegg:
Framleggsnotat av 01-12-2014 fra instituttleder
Utkast til årsplan MultiLing for 2015-2017

Vedtak:
Instituttstyret vedtar den fremlagte årsplan – 2015-2017 for MultiLing med følgende tillegg under tiltak 3, som første kulepunkt: 'stimulere til publisering gjennom skriveseminarer for ansatte og deres internasjonale samarbeidspartnere'.

V-SAK 5 Årsplan Senter for Ibsen-studier 2015-2017

Vedlegg:
Framleggsnotat av 01-12-2014 fra instituttleder
Utkast til årsplan Senter for Ibsen-studier for 2015-2017

Vedtak:
Instituttstyret vedtar den fremlagte årsplan – 2015-2017 for Senter for Ibsen-studier

V-SAK 6 Budsjett ILN og Senter for Ibsen-studier (ekskl. MultiLing)

Vedlegg:
Framleggsnotat av 01-12-2014 fra instituttleder
Utkast til budsjett ILN
Utkast til budsjett Senter for Ibsen-studier
Grafisk oversikt prosjektportefølje

Vedtak:
Instituttstyret vedtar det fremlagte budsjett – 2015 for ILN
Instituttstyret vedtar det fremlagte budsjett – 2015 for Senter for Ibsen-studier

V-SAK 7 Budsjett MultiLing

Vedlegg:
Framleggsnotat av 01-12-2014 fra instituttleder med utkast til budsjett MultiLing

Vedtak:
Instituttstyret vedtar det fremlagte budsjett – 2015 for MultiLing

V-SAK 8 Oppnemning av styre i Norsk Ordbok 2014 frå 1. januar 2015

Vedlegg
Framleggsnotat av 01-12-2014 frå instituttleiar
Brev frå styreleiar i NO2014
Vedtekter NO2014-styret

Vedtak:
'Instituttstyret oppnemner instituttleiar som styreleiar for styret for Norsk Ordbok 2014 fram til prosjektavslutning. Styreleiar får fullmakt til å konstituere nytt styre for Norsk Ordbok 2014 på førstkommande styremøte basert på framlegg til styremedlemmar frå Kulturdepartementet, Det Norske Samlaget, NO-redaksjonen, UiOs sentraladministrasjon, samarbeidande fagmiljø utanfor UiO og IKT-miljøet ved HF.'
Framlegget blei vedtatt med 5 mot 4 stemmer. Desse stemte for framlegget: Andreas Sveen (fungerande styreleiar), Guri Bordal, Hans-Petter Løvold, Laila Yvonne Henriksen og Sten-Olof Ullström.

Følgjande vedtaksframlegg blei  fremma av Oddrun Grønvik i møtet:
'Instituttstyret oppnemner instituttleiar som styreleiar for styret for Norsk Ordbok 2014 frå 1. januar 2015 og fram til prosjektavslutning. Instituttstyret er kjent med at nestleiar i styret for NO2014 fungerer som styreleiar fram til 31. desember 2014.'
Dette vedtaksframlegget fall med 4 stemmer fra Oddrun Grønvik, Ellen Hellebostad Toft, Andre Nilsson Dannevig og Ragni Vik Johnsen.

V-SAK 9 Møtedatoer for instituttstyret 2015

Vedtak:
Instituttstyret vil ha følgende ordinære møter i 2015:
- mandag 9. februar
- mandag 23. mars
- mandag 8. juni
- mandag 7. september
- mandag 19. oktober
- mandag 7. desember

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker

V-SAK 10 Innstilling postdoktorstilling på MultiLing

Vedlegg:
Framleggsnotat av 01-12-2014 fra instituttleder

Vedtak:
Instituttstyret vedtar innstillingen fra sakkyndig komite, og oversender innstillingen til fakultetets tilsettingsutvalg for vedtak om tilsetting.

V-SAK 11 Søknad om overføring til annet arbeidssted

Vedlegg:
Framleggsnotat av 01-12-2014 fra instituttleder
Stillingsplan Senter for Ibsen-studier
Søknad om overføring til annet arbeidssted

Vedtak:
Instituttstyret innstiller, i samråd med Rådsleder, Christian Janss, til at søknad om overføring av stilling innen litteraturvitenskap ved ILN overføres til Senter for Ibsen-studier, og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg.

Saker til behandling i åpent møte

Diskusjonssaker

D-SAK 1   Eventuelt

Det ble ikke fremmet noen saker under Eventuelt

Publisert 5. jan. 2015 13:12 - Sist endret 5. jan. 2015 13:12