Protokoll fra instituttstyremøte 10. februar 2014

Til stede:

Instituttleder: Kristian Emil Kristoffersen (fratrådte under behandling av V-SAK 4- Innstilling til førsteamanuensisstilling i Nordisk språkvitenskap)

 

Stedfortredende instituttleder: Andreas  Sveen (trådte inn under behandling av V-SAK 4- Innstilling til førsteamanuensisstilling i Nordisk språkvitenskap)

 

Representanter for det faste vitenskapelige personalet: Hans-Olav Enger (fratrådte under behandling av V-SAK 4- Innstilling til førsteamanuensisstilling i Nordisk språkvitenskap), Ellen Hellebostad Toft (vara for Oddrun Grønvik), Sten-Olof Ullström

 

Representant for det midlertidige vitenskapelige personalet: Guri Haug Bordal

 

Representant for det administrative og tekniske personalet: Laila Yvonne Henriksen

 

Representant for studentene: Jana Aleksic, Oda Røste Odden

 

Ekstern representant: Hans Petter Løvold

 

Fra administrasjonen: Jan Halvor Undlien, sekretær

 

Observatører:

Fra instituttledelsen: Andreas Sveen, undervisningsleder

Fra MultiLing: Elizabeth Lanza, senterleder (fratrådte under V-SAK 4)

Saker til behandling i åpent møte

 

Ordinære saker

 

V- SAK 1                  Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne

                                 protokoll

                                 Vedtak: Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å

                                 godkjenne og undertegne protokollen for 10. Februar 2014:

 

                                 Hans Petter Løvold og Jana Aleksic

 

Orienteringssaker

 

O-SAK 2                   Protokoll fra instituttstyremøte 9.12.2013

                                 Saksdokumenter:

                                 Protokoll fra instituttstyremøtet 9. desember 2013

 

 

O-SAK 3                   Instituttstyrerepresentanter for midlertidig vitenskapelige

                                 ansatte i 2014 og studenter i vårsemesteret 2014

                                 Saksdokumenter:

                                 Fremleggsnotat av 3. februar 2014

 

 

O-SAK 4                   Nytt fra forskningen ved ILN

                                  Muntlig orientering

 

 

O-SAK 5                    Nytt fra undervisningen ved ILN

                                  Muntlig orientering

 

 

O-SAK 6                    Nytt fra studentene

                                  Muntlig orientering

 

 

O-SAK 7                    Informasjon om viktige saker for instituttet i 2014

                                  Muntlig orientering

 

 

 

Ordinære saker

 

V-SAK 2                    Årsregnskap for ILN og underliggende sentre 2013

                                  Vedtak: Instituttstyret vedtar årsregnskapet for ILN og

                                  underliggende sentre for 2013.

 

                                  Enstemmig vedtatt.

                        

                                  Saksdokumenter:

                                  Fremleggsnotat av 03.02.14

                                  Ledelseskommentar for tredje tertial 2013

                                  Artsbasert rapport ILN inkludert MultiLing og Ibsen desember 2013

                                  Artsbasert rapport ILN basis (ekskl. Ibsen og MultiLing) desember

                                  2013

                                  Artsbasert rapport basis MultiLing desember 2013

                                  Artsbasert rapport basis Senter for Ibsen-studier desember 2013

                                  Tiltaksrapport ILN basis (ekskl. Ibsen og MultiLing) desember 2013

                                  Tiltaksrapport MultiLing basis desember 2013

                                  Tiltaksrapport Senter for Ibsen-studier basis desember 2013

                                  Prosjektrapport ILN inkludert Multiling og Ibsen desember 2013

 

 

V-SAK 3                    Budsjett 2014 og langtidsbudsjett for MultiLing

                                  Vedtak: Instituttstyret vedtar det fremlagte budsjettet for 2014 og

                                  langtidsbudsjett for MultiLing.

 

                                  Enstemmig vedtatt.

                        

                                  Saksdokumenter:

                                  Fremleggsnotat av 04.02.14

                                  MultiLing budsjett 2014

                                  MultiLing langtidsbudsjett

 

 

 

 

 

 

 

Til behandling i lukket møte

 

V-SAK 4                     Innstilling til førsteamanuensisstilling i Nordisk språkvitenskap

                                   Vedtak: Instituttstyret vedtar innstillingen fra intervjukomiteen og

                                   oversender innstillingen til fakultetets tilsettingsutvalg for vedtak om tilsetting.

 

                                   Enstemmig vedtatt.

 

 

 

D-SAK 1                     Eventuelt

                                    Det ble ikke fremmet noen saker under eventuelt

Publisert 11. feb. 2014 10:42 - Sist endret 23. juni 2014 14:07