Protokoll fra instituttstyremøte 10. juni 2014

Til stede:

Instituttleder: Kristian Emil Kristoffersen

Representanter for det faste vitenskapelige personalet: Hans-Olav Enger, Oddrun Grønvik, Sten-Olof Ullström

Representant for det midlertidige vitenskapelige personalet: Guri Haug Bordal

Representant for det administrative og tekniske personalet: Britt-Marie Forsudd (vara for Laila Yvonne Henriksen)

Representant for studentene: Kjersti Wictorsen Kola (vara for Jana Aleksic)

Ekstern representant: Hans Petter Løvold

Fra administrasjonen: Jan Halvor Undlien, sekretær

Ikke møtt: Oda Røste Odden, studentrepresentant

 

Observatører:

Fra instituttledelsen: Andreas Sveen, undervisningsleder, (fratrådte før sak behandlet i lukket møte)

Fra administrasjonen, Olga Djordjilovic, forskningsrådgiver (til stede til og med V-SAK 3)

Fra instituttets fagmiljøer, undervisningskoordinatorene Terje Spurkland (Middelalderstudier), Else Ryen (Norsk som Andrespråk), Gitte Mose (Nordisk litteratur) (til stede til og med D-SAK 1)

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V- SAK 1   Godkjenning av dagsorden

Vedtak:
Dagsorden ble godkjent

Enstemmig vedtatt
 

V- SAK 2   Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokoll

Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen fra instituttstyremøtet 10. juni 2014:
Britt-Marie Forsudd og Sten-Olof Ullstrøm

Enstemmig vedtatt

 

Orienteringssaker

O-SAK 1   Protokoll fra instituttstyremøte 31.03.2014

Saksdokumenter: Protokoll fra instituttstyremøtet 31. mars 2014

 

O-SAK 2   Nytt fra forskningen ved ILN

Instituttleder ga en muntlig orientering.

 

O-SAK 3   Nytt fra undervisningen ved ILN

Undervisningsleder ga en muntlig orientering.

 

O-SAK 4   Nytt fra studentene

Studentrepresentant, Kjersti Wictorsen Kola ga en muntlig orientering

 

 

Ordinære saker

D-SAK 1  Oppfølging av ikke faglig prioriterte områder ved ILN

Vedlegg:
Notat av 02.06.14 fra instituttleder

Undervisningskoordinatorene for de ikke faglig prioriterte områdene innledet til diskusjon.

 

V-SAK 3  Regnskap 1. tertial med revidert prognose

Vedlegg:

Vedtak:
Instituttstyret vedtar regnskapet for 1. tertial 2014 for ILN med underliggende enheter.

Enstemmig vedtatt

 

V-SAK 4   Vidare forvaltning og  drift av samlingane knytte til leksikografi og namnegransking

 

Vedlegg:
Framleggsnotat av 03.06.10 frå instituttleiar

 

Framlegg til vedtak:
Instituttstyret vedtar at ILN ikkje skal ta ansvaret for vidare forvaltning og drift av samlingane knytte til leksikografi og namnegransking etter at det pågåande prosjektet Norsk Ordbok 2014 blir avslutta.

Instituttstyret gir instituttleiar fullmakt til - i samråd med HF og UiO sentralt -  å kontakte aktuelle eksterne institusjonar for å informere om at ILN ikkje lenger tar på seg ansvaret for forvaltning og drift av samlingane i leksikografi og namnegransking, og oppmode til at det blir funne ei hensiktsmessig løysing for desse samlingane.

Dersom dette ikkje skulle føre fram, vil instituttet sørgje for at samlingane blir deponerte på ein forsvarleg måte i samsvar med statlege retningsliner og forskrifter.

 

Alternativt framlegg til vedtak:

Oddrunn Grønvik leverte eit alternativt framlegg til vedtak om å utsetja instituttstyret si handsaming av saka til møtet i september.

Det blei først stemt over Grønviks forslag. Framlegget fall med 2 stemmer (Grønvik og Enger) mot 6 stemmer (Kristoffersen, Løvold, Ullstrøm, Bordal, Kola og Forsudd).

Det blei så stemt over det opphavlege framlegget til instituttleiar. Framlegget blei vedteke med 6 stemmer (Kristoffersen, Løvold, Ullstrøm, Bordal, Kola og Forsudd) mot 2 stemmer (Grønvik og Enger).

 

Vedtak:
Instituttstyret vedtar at ILN ikkje skal ta ansvaret for vidare forvaltning og drift av samlingane knytte til leksikografi og namnegransking etter at det pågåande prosjektet Norsk Ordbok 2014 blir avslutta.

Instituttstyret gir instituttleiar fullmakt til - i samråd med HF og UiO sentralt -  å kontakte aktuelle eksterne institusjonar for å informere om at ILN ikkje lenger tar på seg ansvaret for forvaltning og drift av samlingane i leksikografi og namnegransking, og oppmode til at det blir funne ei hensiktsmessig løysing for desse samlingane.

Dersom dette ikkje skulle føre fram, vil instituttet sørgje for at samlingane blir deponerte på ein forsvarleg måte i samsvar med statlege retningsliner og forskrifter.

 

 

 

Saker til behandling i lukket møte

V-SAK 5   Innstilling til stipendiatstillinger knyttet til ScanGuilt-prosjektet

Vedtak:
Instituttstyret vedtar innstillingen fra sakkyndig komite, og oversender innstillingen til fakultetets tilsettingsutvalg for vedtak om tilsetting.

Enstemmig vedtatt

 

D-SAK 2   Eventuelt

Det ble ikke fremmet noen saker under Eventuelt

 

Publisert 11. juni 2014 12:27 - Sist endret 11. juni 2014 12:27